Gebedskring

Aanwezigheid van God

Wat we nodig hebben is een groter besef van het feit dat Hij elke dag, elk uur, elk moment aanwezig is. Dat besef krijgen we wanneer we tegen Hem spreken in aanbidding en gebed en wanneer we luisteren naar wat Hij door zijn Woord tegen ons zegt.Volgens Billy Graham is het niet genoeg om verkeerde gedachten te weren. Ze moeten vervangen worden door goede gedachten – gedachten die zijn gevormd door God en zijn Woord, door gebed en aanbidding, door omgang met andere christenen.We gaan met elkaar bidden op vrijdag 06 en 20 april en 04 mei om 19.00 uur in de consistorie. (hp)

Afsluiting 40-dagentijd

Afsluiting 40-dagentijd en inleveren spaardoosjes

Met de viering van Pasen sluiten we de 40-dagentijd af. Een periode waarin we met elkaar hebben stilgestaan bij het thema ’Onvoorwaardelijke liefde’. Onder andere door zes projecten in Oeganda te steunen.

Ook in de vorm van activiteiten zijn we bewust bezig geweest met de 40-dagentijd. Zo hebben de clubs een hartenslinger gemaakt en heeft een aantal gemeenteleden een high tea verzorgd voor bewoners van de Notarisappel. Een wijkavondgroep heeft een etentje in deelcafé De Buurman georganiseerd voor vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wellicht heeft u thuis gelezen uit het 40-dagentijdboekje, heeft u iets gedaan met de tips die we tijdens de diensten hebben gegeven of heeft u zich op een andere manier bezonnen tijdens deze periode in aanloop naar Pasen.

Inleveren spaardoosjes De opbrengst van de spaardoosjes gaat ook naar de zes 40-dagentijdprojecten. De doosjes kunnen ingeleverd worden op de zondagen 1 en 8 april. Dus raap nog even snel de laatste centjes bij elkaar en gooi het geld in de mega-spaardoos in de ontmoetingsruimte!

Wilt u iets kwijt over hoe dit jaar invulling is gegeven aan de 40-dagentijd of heeft u ideeën voor volgend jaar? We horen het graag. Gezegende paasdagen!

Commissie ZWO –Tessa Besems, Marco Lijst, Peter Visser, Conny Stuurman, Chris Kafoe en Moniek Klop (hp)

Paasbrunch zondag 1 april 2018

Pasen komt er weer aan. En ook dit jaar organiseren we weer een paasbrunch! Na al meerdere geslaagde versies van deze brunch willen we dit jaar weer een paasbrunch organiseren. Na de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 1 april, bent u/ ben jij van harte welkom in de ontmoetingsruimte om van een heerlijk paasmaal te genieten en elkaar te ontmoeten.

Deze brunch wordt niet alleen voor de eigen gemeenteleden georganiseerd, jong en oud, maar ook voor mensen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat zij eenzaam zijn of Pasen zonder familie moeten doorbrengen.

Opgeven kon tot en met woensdag 28 maart. (hp)

Heilig Avondmaalscollecte 11 maart

De collecte is voor tweederde bestemd voor het Hospice en één derde bestemd voor Zilt.

Het Hospice Gorinchem
Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice, zo ontlasten en ondersteunen ze zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven.

Waar het hospice voor staat
Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst.

Voor iedereen
Het Hospice is er voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In deze organisatie staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal.

Regionaal
De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena.(hp)

Paasconcert ‘The Lion and the Lamb’

Gospelkoor Reflexxion uit Giessenburg geeft op zaterdag 24 maart een paasconcert met samenzang in de Hervormde kerk van Goudriaan. De toegang is gratis. Er zal een collecte gehouden worden in verband met de onkosten. Het concert begint om 20 uur en staat o.l.v. dirigent Marcel van der Poel (1985) uit Werkendam. Muzikale begeleiding door Christiaan van der Ree (piano), Mark Westdorp (basgitaar), Jan-Willem Westdorp (drums/percussie) en Aleida Groeneveld (viool).

Gospelkoor Reflexxion repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Maranathakerk in Giessenburg. Voor alten geldt momenteel een ledenstop maar sopranen, tenoren en bassen zijn van harte welkom!

Het Alblasserwaardse Gospelkoor Reflexxion bestaat bijna 17 jaar, is gevestigd in Giessenburg en telt ongeveer 50 leden, voornamelijk uit de Alblasserwaard.

Het repertoire van het enthousiaste koor is Engels- en Nederlandstalig en omhelst gospelsongs in diverse muziekstijlen. Doel is om zingend te getuigen en op deze manier het Evangelie uit te dragen. Reflexxion betekent: weerspiegelen. Dat is wat het koor wil: het licht van Jezus Christus, de Verlosser, weerspiegelen. (hp)

 

Bezinning heilig Avondmaal

Als commissie Vorming, Eredienst en Toerusting hebben we een start gemaakt met een bezinning op de viering van het heilig Avondmaal. We spreken met elkaar over de praktische zaken en de manier van vieren, maar zeker ook over de betekenis van wat we noemen de Maaltijd van de Heer.

We ervaren het als zeer goede gesprekken, die we in het seizoen 2018-2019 ook gemeentebreed zouden willen voeren. De komende maanden verdiepen we ons in de manieren waarop de dat zouden kunnen doen.

Het is ons verlangen om met jong en oud te spreken over hoe, maar zeker ook wat we met het Avondmaal vieren en waarom. We hopen dat het zal leiden tot een verdieping van ons verstaan, vieren en beleven.

Volgende week is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Dit jaar zullen we in de voorafgaande week steeds een stukje in de Weekbrief en/of op de website plaatsen. Het zijn fragmenten uit een notitie die prof. dr. Jan Muis [geen familie van de predikant] schreef om in de gehele PKN het gesprek over het Avondmaal op gang te brengen, inclusief enkele vragen ter bezinning of gesprek bij. U kunt het lezen en overdenken, als voorbereiding ook op de viering van volgende week.

Begin januari ging het over de vraag in welke zin het avondmaal een ‘maaltijd van de Heer’ is. Deze keer wordt de ‘instelling’ van het avondmaal behandeld.

2. DE INSTELLING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Hoe Jezus Christus in de viering aanwezig is, heeft Hij zelf aangeduid toen de Maaltijd werd ingesteld. In de nacht waarin Jezus werd uitgeleverd (1 Korintiërs 11: 23), heeft Hij een Pesach-maaltijd met zijn leerlingen gevierd waarbij hij hun brood gaf met de woorden ‘dit is mijn lichaam’, en een beker met de woorden ‘dit is mijn bloed (van het verbond)’ (Matteüs 26:2627; Marcus 14:22-23). Met deze woorden heeft Jezus het brood en de wijn die Hij gaf, gelijkgesteld aan zijn lichaam en bloed, zijn eigen leven dat Hij zou geven. Paulus en Lucas voegen daar nog aan toe dat Hij heeft gezegd ‘doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’ (1 Korintiërs 11:24-25; Lucas 22:19), dat wil zeggen: blijf later doen, telkens opnieuw, wat wij nu doen in dit avondmaal: brood en wijn geven en ontvangen als mijn lichaam en bloed. De Maaltijd die de gemeente nu viert, staat op één lijn met de maaltijd die Jezus toen vierde met zijn leerlingen. Wat toen gebeurde, gebeurt in elke viering van de Maaltijd opnieuw. Omdat Jezus met deze woorden de viering van de Maaltijd heeft ingesteld, worden ze instellingswoorden genoemd.

De instellingswoorden geven ons enkele duidelijke aanwijzingen voor de viering van de Maaltijd. De Maaltijd van de Heer wordt gevierd door brood te breken en wijn te schenken; door brood en wijn te geven en te nemen; en door daarbij de woorden van Jezus uit te spreken en te horen: ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed (van het verbond)’. De bijzondere combinatie van deze gaven, handelingen en woorden maken een maaltijd tot de Maaltijd van de Heer. In en door deze bijzondere gaven, handelingen en woorden wil de Heer zelf zichtbaar, tastbaar en hoorbaar in zijn gemeente aanwezig zijn. De bijzondere gaven zijn brood en wijn, voedsel en drank die mensen hebben gemaakt door graan en druiven te bewerken; zij worden ook ‘elementen’ genoemd. De bijzondere handelingen zijn danken en loven, breken en gieten, geven en nemen, eten en drinken. De bijzondere woorden zijn de woorden waarmee Jezus brood en wijn gelijk heeft gesteld aan zijn lichaam en bloed.

Deze elementen, handelingen en woorden horen bij elkaar. In de Maaltijd van de Heer zijn de gaven niets zonder deze handelingen en deze woorden, de handelingen niets zonder deze gaven en deze woorden en de woorden niets zonder deze gaven en deze handelingen. Door deze elementen, handelingen en woorden is de Maaltijd van de Heer een teken en een symbool.

Elke viering van de Maaltijd bestaat in de kern uit deze drie onderdelen. De voorganger citeert de instellingswoorden, breekt het brood en giet de wijn en geeft ze aan de tafelgenoten en spreekt daarbij passende uitdelingswoorden uit. De gemeente hoort de instellingswoorden en de uitdelingswoorden en ontvangt brood en wijn als het lichaam en bloed van Jezus Christus. De woorden en handelingen van de voorganger herinneren de gemeente aan de woorden en handelingen van Jezus tijdens zijn maaltijd in de nacht van de uitlevering.

We zeggen argeloos dat de voorganger ‘de instellingswoorden’ citeert. De instellingswoorden zijn ons echter door Paulus, Marcus, Matteüs en Lucas in verschillende vorm overgeleverd. Wat Jezus precies heeft gezegd, weten we niet. Strikt genomen citeert de voorganger dus niet Jezus, maar de oudste, bijbelse overlevering. Om zo dicht mogelijk bij Jezus te blijven en de eenheid van de viering nu en de maaltijd van Jezus en zijn leerlingen toen duidelijk te maken, citeert de voorganger de bijbelse formuleringen van de instellingswoorden.

Over de precieze verhouding en verbinding tussen deze drie onderdelen bestaat vanouds verschil van inzicht tussen de rooms-katholieke en protestantse geloofstraditie. In de rooms-katholieke liturgie bidt de priester eerst om de Heilige Geest (epiklese) en wijdt hij daarna brood en wijn tot lichaam en bloed van Christus (consecratie). Daarna worden tijdens het breken van het brood en het gieten van de wijn de instellingswoorden gesproken. Ook in de protestantse liturgie wordt de Heilige Geest aangeroepen, maar naar protestants inzicht worden brood en wijn niet tot lichaam en bloed van Christus gewijd (geconsecreerd) door de voorganger. Brood en wijn krijgen door de Heilige Geest een andere functie, die wordt uitgedrukt door de instellingswoorden: zij worden teken van het lichaam en bloed van Christus. Om de suggestie van consecratie te vermijden worden in de gereformeerde orde voor de Maaltijd de instellingswoorden apart geciteerd, als een korte schriftlezing. In de eerste orde voor de Maaltijd in het Dienstboek worden de instellingswoorden geciteerd in het Tafelgebed; dit is echter geen consecratie.

Vragen bij paragraaf 2

– Hoe belangrijk zijn voor jou de zogenaamde instellingswoorden ‘dit is mijn lichaam’, ‘dit is mijn bloed’, en ‘doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’?

– Zou je ook andere woorden kunnen gebruiken? Welke bijvoorbeeeld?

Mother’s Union

Vrouwen in Oeganda hebben meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een belangrijkere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk.

zangdienst zondagavond 18 maart

D.V. zondagavond 18 maart is er weer een zangdienst, aanvang 18.00u.
Vele bekende melodieën staan op het programma. Ze zijn gekozen uit het oude en nieuwe Liedboek en de bundels van Joh. de Heer, Opwekking en de Hervormde bundel ’38.
Het centrale thema is het kruis.
Al zingend willen we met elkaar de betekenis daarvan overdenken, en zo toeleven naar Pasen.
Carola Loeve begeleidt de samenzang en ds. Amanda Spies zal een korte meditatie verzorgen rondom het lied ‘Met de boom des levens wegend op zijn rug’ (Nieuwe Liedboek 547 / Liedboek voor de Kerken 184).
Kom(t) u/jij ook en zing(t) u/jij mee?
Van harte welkom!