Geloofshuiskamers

Het jaarthema is: Het goede leven (Bloeien in Gods licht)
Op de site van de PKN staan een aantal suggesties voor gebruik van het jaarthema in groepen.

We besluiten voor de Geloofshuiskamers hier een paar van te gebruiken.
1 – Samen in gesprek (persoonlijke verhalen over levenskunst)
2 – Samen naar het land van hoop (muziek stuk beluisteren)
3 – Samen de maaltijd houden (delen)

Avond 1 (in de week van 5 t/m 8 oktober):
Samen in gesprek; In gesprek over levenskunst. Wat is de waarde van het leven? Persoonlijke verhalen over levenskunst. Je bent niet alleen.
Hoe heeft de corona crisis hierin iets voor jou betekent? 1 Corinthiërs 13
Hoe leef ik een goed en geslaagd leven?
Lukt het jou om de balans te bewaren? Wees jezelf.
Geef vorm aan je eigen leven met een tekst van Anselm Grün. Wil je meedoen geef je op via de mail: leren@pknhardinxveld.nl

Bijbelstudie

Je bent een mooi mens…….

Het nieuwe seizoen staan we stil bij de vrucht van de Geest aan de hand van Bijbelteksten horend bij de negen onderdelen van de vrucht: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De innerlijke schoonheid van iedere christen die naar buiten zichtbaar wordt: Je bent een mooi mens……Hoe God je karakter vormt. Tevens gaan we iedere avond kort tijd nemen om te oefenen in het stil zijn voor God, in Zijn aanwezigheid. Een jaar waarin we elkaar zullen laten leiden door de woorden uit de Bijbel, om vrucht te mogen dragen voor God.

Op woensdagavond om de veertien dagen vanaf 16 september. Wees welkom om dit seizoen mee te gaan doen. Opgave via: leren@pknhardinxveld.nl

Gebedskring

Bidden in Gods aanwezigheid, uitnodigend en echt, dat geeft Jezus de gelegenheid om Zijn wil te doen in Zijn gemeente.

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. In de naam van Jezus gaan we bidden voor de gemeente. We leggen onze wensen en onszelf in Zijn handen.

In die naam komen we op vrijdagavond om 19.00 uur in de kerkenraadskamer op: 04 en 18 september; 02, 16 en 30 oktober.

Startweekend: HET GOEDE LEVEN

Vanuit de PKN is er een nieuw jaarthema aangereikt, waar we graag in mee gaan: Het Goede Leven. Komend jaar zullen we daar meer over gaan horen en het onderwerp bespreken met elkaar. Op de groothuisbezoeken en Geloofshuiskamers, met thema-avonden en diensten. Het startweekend is gepland van 18 t/m 20 september. Het ziet er naar uit dat ook het startweekend anders zal zijn vanwege de aangepaste 1,5 meter afstand tot elkaar. Toch gaan we wat verzinnen om een goede start te maken als gemeente: op een andere manier met andere activiteiten dan andere jaren. Echter Het Goede Leven vraagt om aandacht vooral als het goede leven lijdt onder het gemis aan contacten. We zijn en blijven verbonden door onze Heer en Heiland Jezus Christus en dat gaan we met elkaar vieren met het goede leven.

Concreet:
Als gemeente gaan we komend jaar met het thema: “Het goede leven” één en ander organiseren. Met de start van het gemeente werk zijn we gewend om samen dingen te doen. Het komend seizoen ziet er echter anders uit vanwege de Corona maatregelen.

Maar ondanks de maatregelen hebben we voor het weekend van 18 t/m 20 september toch wel hele leuke activiteiten voorbereid. In gezinsverband en als kinderen samen kan er nog wel wat gedaan worden.

Wat gaan we doen:
– fietstocht
– speurtochten voor de jeugd vanuit de clubs
– klootschieten in het west park
– een puzzel in de kerk
– Geocaching voor jeugd van 8-12 en 12-16 jaar
– startdienst met na afloop buiten koffie

Kroonbede 2020

Al meer dan tien jaar organiseert het interkerkelijke Comité Kroonbede Hardinxveld-Giessendam de zogenoemde Kroonbedebijeenkomst. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september. Voorgangers en christenpolitici uit ons dorp geven invulling aan een meditatieve overdenking, een politieke toespraak en de Kroonbede. Een kernelement is de voorbede die wordt gedaan voor onze dorpsgemeenschap en de lokale overheid, waarbij ons land als geheel, de landelijke overheid en het Koningshuis niet worden vergeten.
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zien we ons als comité genoodzaakt om de bijeenkomst, dit jaar op 8 september, niet door te laten gaan.
Voor meer informatie klikt U hier.

 

Heilig Avondmaal, Zondag 9 augustus

Volgende week zondag 9 augustus hopen we na lange tijd weer het Heilig Avondmaal te vieren.
De afgelopen tijd hebben we gekozen om nog geen avondmaal te vieren, zonder dat er mensen in de kerk kunnen zijn. We beseffen dat ook nu niet iedereen in de kerk kan meevieren, dit zal voorlopig ook nog niet mogelijk zijn. En juist omdat dit voorlopig nog niet kan, willen we toch met elkaar, in de kerk of thuis, de maaltijd van de Heer vieren.
De PKN schrijft op haar website in een artikel over het sacrament van het Heilig Avondmaal het volgende:
” Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.
God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap.”
Juist hierom willen we, ook in deze bijzondere tijd, het Heilig Avondmaal vieren. In de kerk wordt voor eenieder brood en wijn klaargezet. Tijdens de viering zullen we dit gelijktijdig nemen. U kunt thuis ook meevieren, en meedelen door ook brood en wijn klaar te zetten en te nemen tijdens de dienst.
We begrijpen dat thuis het contrast met een gewone Avondmaalsviering groot is. Het is daarom zeker ook geen verplichting om thuis mee te doen. Ook zonder het nemen van brood en wijn kunt u de kerkdienst vanuit huis meebeleven en meevieren.