Wandelen met Jezus 10: van Heer tot Heer

Plaats nemen     Jezus stelt een vraag aan zijn toehoorders bij zijn onderwijs in de tempel; “Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ” David noemt hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’” De vraag die Jezus hier stelt staat opgeschreven in Marcus 12. Regelmatig probeert Hij zijn leerlingen en omstanders door middel van het stellen van vragen aan het denken te zetten en vaak haalt Hij bij zijn vraag de Bijbel erbij. Er staat toch daar en daar geschreven.

Wat is waar     Ik heb de plaatsen waar Jezus uit de Bijbel citeert niet geteld, maar het zijn heel wat teksten die Hij zo gebruikt in Zijn onderwijs. Telkens als ik dat lees moet ik eraan denken dat Jezus zonder schroom het Oude Testament als waar aanneemt en als het woord door de Heilige Geest geïnspireerd. Geen theologische verhandeling of iets wel of niet waar is en wel of niet echt gebeurd is. Jezus neemt de woorden van de Bijbelschrijvers aan als het Woord van God. Wie ben ik dan om te twijfelen aan de echtheid?

David     David is door God zelf uitgekozen om koning te worden. Samuel moest hém zalven en niet de veel imposantere broers van hem. Wanneer ik de Bijbel doorblader en kijk wat David geschreven heeft dan komen al snel de Psalmen aan bod. Wat een rijkdom aan teksten hebben we daar van hem gekregen. Alleen al uit de Psalmen zou een mens zijn leven lang kunnen putten en dan nog niet alles doorgronden. Het citaat van hierboven komt uit Psalm 110. Jezus wordt de Zoon van David genoemd. De Schriftgeleerden zeggen dat de Messias een Zoon van David is. Hoe kan dat als David Hem zijn persoonlijke Heer noemt, David is onderdanig aan de Heer en tegelijk zou de Christus een nakomeling van hem zijn.

Raadsel     Jezus geeft een raadseltje op. Ik probeer ook steeds van alles uit de Bijbel te begrijpen en als ik denk weer iets geleerd te hebben is er wel weer een ander raadsel om op te lossen. Eigenlijk kom ik er meer en meer achter dat ik nog maar bar weinig weet van wat God beweegt. God is ondoorgrondelijk. En toch, en toch heeft Hij zich laten kennen doordat Hij mens is geworden. In Jezus is God zichtbaar en tastbaar en hoorbaar aanwezig gekomen in ons leven; in mijn leven. Nog steeds leert de Heilige Geest ons wat belangrijk is in het geloof en hoe we daarnaar kunnen leven. Door de Bijbel leer ik elke dag opnieuw dat Jezus wel te doorgronden is en door wat Hij heeft meegemaakt en gezegd leer ik God beter kennen.

Waarheid     Jezus is nageslacht van David door Jozef en Maria. Hij is in Bethlehem geboren de stad van David. De Schriftgeleerden wisten dat als de Christus komt dan is dat een Zoon van David. Ze hadden stiekem toch wel gelijk, maar ze zagen Jezus niet als Zoon van David, want die zou de Romeinen verdrijven en het koningschap herstellen etc. Door David is Hij aangemerkt als Heere. Jezus zelf beweert dat David zijn teksten geschreven heeft door de Heilige Geest geïnspireerd. Wat zou ik nog meer als bewijs moeten hebben om Jezus werkelijk als Zoon van God te erkennen?

Klaas Otter

Liturgische schikkingen

Er zijn dit jaar weer veel prachtige schikkingen gemaakt. Het loont de moeite om ze (nogmaals) te bekijken en ze mét de bijbehorende gedichten op je te laten inwerken.
Via klikken op “agenda” kun je ze benaderen of gebruik DEZE LINK

Digitaal koffiedrinken en feliciteren belijdeniskandidaten

Na de morgendienst kunt u digitaal koffiedrinken. Gewoon even laagdrempelig bijkletsen voor jong en oud. Tegelijkertijd bieden we de gemeente de mogelijkheid om de belijdeniskandidaten online te feliciteren.

Hoe doet u mee? Na de kerkdienst op 18 april loggen degene die mee willen doen in via onderstaande knop:

Probeer het eens! Je hoeft echt geen uur te blijven hangen. Het gaat om de ontmoeting en je zult zien dat het je goed zal doen om elkaar weer eens te spreken!

Niet in de gelegenheid om koffie te drinken, maar wel een digitale felicitatie willen achterlaten? Dat kan via: https://padlet.com/jeugdouderling1/v1rouqg96bkhp397

40dagentijd 2021 – De zeven werken van barmhartigheid

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze laatste week verteld iedere geïnterviewde hoe je er voor een ander kunt zijn.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

Wandelen met Jezus 9: uitwisseling

Kruis     Jezus stierf aan het kruis zoals we op goede vrijdag herdenken. Maar wat gebeurde er eigenlijk door zijn sterven? Vanuit Jesaja 53 leren we wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat Zijn sterven voor ons gebracht heeft. Elke keer opnieuw met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus, want we hebben een levende Heer. Het graf was leeg. Maar wat eraan voorafging tijdens zijn sterven is magistraal en heeft de mensheid gered.

Jesaja     “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” Jesaja spreekt in Jesaja 53 over de knecht des Heren. Wij weten van deze knecht dat het Jezus is. Jesaja profeteert over Jezus. Wat hier geschreven staat is een profetie ver voordat Jezus geboren was, over zijn lijdensweg en kruisiging. Vers 6 is de sleutel en het centrale vers over verzoening. De ongerechtigheid, de zonde en opstand van de hele mensheid is op Jezus terecht gekomen. God heeft dat alles op Jezus doen neerkomen.

Mens     Dat wij als mens onze eigen weg gaan geldt voor de ongelovigen en gelovigen, en voor alle ras en taal en natie waar ook ter wereld. Elk mens gaat in ieder geval aan dit deel schuldig: de rebellie tegen God. Onze eigen weg gaan in plaats van de weg van God. Niemand ontkomt daaraan. Er zijn genoeg zonden te noemen die we niet gedaan hebben. Liegen, bedriegen, stelen, dronkenschap en ga maar door. Dat zijn zaken die we mogelijk niet hebben gedaan, maar aan de rebellie tegen God ontkomt niemand en dat noemt de Bijbel zonde. Je eigen weg gaan is zonde.

Omwisseling     Jezus werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. De HEER heeft al onze ongehoorzaamheid op Hem gelegd. Hij werd mishandeld. Naast dat Jezus al onze slechte dingen op Zich genomen heeft is ons niet alleen vergeving van zonden gegeven, maar ook alle consequenties verbonden aan de zonde kwamen op Jezus. De schuld die wij voor onze zonden moeten krijgen heeft Hij gedragen. Er is geen schuld meer over; ook de gevolgen van onze ongehoorzaamheid zijn voor Jezus. Zodat wij kunnen leven in vrede met God. Wij mogen delen in de vrede van God. Dit alles is pure genade. Onverdiende gunst voor wie gelooft, doordat Jezus stierf aan het kruis.

Petrus     1Petrus 2:24: Toen Jezus aan het kruis werd gespijkerd, droeg Hij ónze ongehoorzaamheid in Zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. Prijs de Heer.

Klaas Otter