bestemming derde collecte februari

De Hoop Dordrecht
Het goede doel van de inzameling in februari is Stichting De Hoop, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg op christelijke basis die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Aanvankelijk was men slechts gericht op drugsverslaafden, maar gaandeweg zijn de activiteiten uitgebreid. Men helpt mensen op weg naar een nieuw leven met een hoopvol toekomstperspectief. De Hoop en kerken zijn vanaf de start (in 1975) nauw met elkaar verbonden. Hun missie: door christenen, voor iedereen! Dat komt voort uit het geloof. Er wordt gewerkt vanuit de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.dehoop.org

Wandelen met Jezus 12: Levend brood

Brood kopen?        Johannes 6 gaat over Jezus als het levende brood. Een “Ik ben” uitspraak van Hem. Jezus was helder en duidelijk: “Ik ben het brood dat leven geeft.” Aan het begin van het hoofdstuk ging Jezus met Zijn leerlingen buiten op een heuvel zitten. Hij keek om zich heen en zag dat er een menigte mensen op Hem af kwam. Jezus kijkt en ziet en dan gaan zijn radertjes werken, als Jezus kijkt ziet Hij niet alleen, maar doorziet Hij ook wat er werkelijk gaande is. De eerste woorden van Jezus in dit hoofdstuk waren een vraag aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ Jezus wilde de mensen in de eerste plaats te eten geven. Hij is zorgzaam en als Hij de mensen ziet wil Hij niets liever dan voor hen zorgen. Vaak krijgen de mensen geestelijk voedsel door het onderwijs dat Hij als Rabbi geeft. Maar dit keer loopt het anders, hoewel Hij van tevoren al weet wat er komen gaat: “want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen.”

Overmatig        Filippus weet niet wat hij Jezus moet antwoorden op de vraag om brood te kopen, maar Andreas is één van de leerlingen die nog wel een kans ziet. Voor hem lijkt het glas eerder half vol, dan zoals bij Filippus halfleeg.  ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Wat we daaraan hebben blijkt als Jezus de kleine hoeveelheid broden en vissen in ontvangst neemt en vervolgens 5000 man volop laat eten en verzadigd worden. Uiteindelijk blijft er nog over en zelfs dat is overmatig veel meer dan de eerdere vijf gerstebroden. Eén brood per duizend man. Als ik de tekst tot hier nog eens teruglees blijkt er zevenmaal het woord brood of broden in voor te komen. Een vol getal en meer dan genoeg. De mensen zijn onder de indruk en ik ook.

Teken        De volgende dag komt de menigte weer naar Jezus toe en krijgen ze een andere les van Hem. “Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.” Jezus had een teken gegeven met het breken van het brood en het uitdelen aan zoveel mensen. Let op de tekenen der tijden, om te weten tot hoever Gods koninkrijk gevorderd is. Voor de mensen in die tijd had dit een teken moeten zijn dat de lang verwachte Messias gekomen was. Vele jaren eerder had Simeon geprofeteerd over de baby Jezus: ‘Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

Levend brood        Nu gaat Jezus op zijn preekstoel zitten en leert de mensen dat hij degene is die ze te verwachten hebben. Zonder omwegen zegt Jezus dat Hij het brood is dat leven geeft. Uit de tekst kan ik afleiden dat de omstanders heel goed begrepen hebben wat Jezus zei: “De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald.” Jezus hoort ze bezwaar maken omdat ze Hem kennen als Jezus de zoon van de timmerman Jozef: “We weten toch wie zijn vader en moeder zijn?” Jezus legt nog een keer uit dat Hij het brood is dat leven geeft, niet zoals het manna in de woestijn, want de voorouders zijn gestorven, maar wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.”

Oogsten         Dan komt de echte clou. Jezus gaat van het gebroken brood naar Zijn eigen gebroken lichaam. Daarbij moet ik gelijk denken aan het avondmaal, waarin het brood en de wijn als teken van Jezus lichaam en bloed gedeeld wordt. Hij gaf Zichzelf weg in dood en lijden, door zijn lichaam en bloed, waarmee Hij ons eeuwig leven heeft gegeven. Hij was niet alleen gul om de menigte overmatig veel brood te geven, waardoor ze verzadigd werden. Maar Hij ging verder om Zichzelf uit te delen. De oogst is nog veel groter want Jezus bereikt door zijn hemelvaart vele malen meer, doordat de Heilige Geest is gekomen en Zich verdeelt over duizenden en duizenden en miljoenen christenen. Een rijke oogst voor de hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus.

Klaas Otter

 

 

Kerk, School en Gezinsdienst

Op zondag 30 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: Niemand is als jij.
In de week van 24 t/m 28 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema. De kinderen krijgen op school Bijbelverhalen te horen over de schepping, David die tot koning wordt gekozen en over de verloren zoon. Als mensen kiezen we er vaak voor om te oordelen en een mening te hebben over wat een ander doet, hoe hij/zij er uit ziet of zich gedraagt. In de KSG-week staat centraal dat God, onze Hemelse vader ons heeft gemaakt en dat we mooi zijn zoals we zijn. God ziet onze binnenkant, terwijl mensen vaak naar de buitenkant kijken.
Wilt u thuis de Bijbelverhalen meelezen? Volg dan het onderstaande leesrooster. De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies.

We hopen natuurlijk dat het we met zoveel mogelijk mensen in de kerk de dienst kunnen vieren en dat er kindernevendienst is en oppas voor de allerkleinsten! Maar het is te vroeg om daar nu al zekerheid over te geven. Houd u dus de Weekbrief in de gaten voor aanvullende informatie!
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Stichting Chris Stichting Chris is er voor iedereen, hoe je ook bent. Niemand is als jij, je mag er zijn en bent altijd welkom voor een luisterend oor bij stichting Chris. Bij ‘Chris, wat er ook is!’ worden kinderen en jongeren anoniem een luisterend oor via chat, mail &telefoon geboden. Daarnaast worden sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen aangeboden met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. Chris is daarnaast ook kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.
Voor meer informatie zie de website Chris.nl en Stichting Chris en Voorkom! (chrisvoorkom.nl)
De commissie Kerk, School en Gezin Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbelleesrooster voor thuis voor de week van 24 t/m 28 januari:
Maandag 24 jan; Genesis 1: 1 – 20 De schepping, dag 1 t/m 4
Dinsdag 25 jan; Genesis 1: 20 – 2: 3 De schepping, dag 5 t/m 7
Woensdag 26 jan; Genesis 2: 4 – 25 De schepping van de mens
Donderdag 27 jan; 1 Samuël 16 David wordt als koning gekozen
Vrijdag 28 jan; Lucas 15: 11 – 32 De verloren zoon

Actie Kerkbalans 2022 (17-28 januari)

Samen voor de kerk van morgen.

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.
Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn.

Samen kunnen we het waarmaken, dat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.
Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk bijvoorbeeld aan het kerkgebouw, de erediensten, het pastoraat, het jeugdwerk en de diverse activiteiten die worden georganiseerd. Daarom is er de actie Kerkbalans, waar we vragen om een financiële bijdrage.

Uw en jouw steun is van onschatbare waarde.
Mogen we op u en jou rekenen?

Alvast bedankt!

bestemming derde collecte in januari

UAF – kennis en betekenis
In januari collecteren we voor het UAF, een organisatie die zich inzet voor de
ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat iedereen die zijn kennis kan
benutten betekenisvol is in Nederland, steunen zij hen via belangenbehartiging,
advies, begeleiding en financiële steun.
Daarbij werkt UAF samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.
Soms komen ze onverwacht bij elkaar, twee kanten van de wereld. De vluchteling
met ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met waarden,
normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar
komen en samen verder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze ontmoeting betekenis
krijgt voor beiden?
Kennis is de verborgen kracht van mensen die alles achterlieten, hun kennis
namen zij mee. Bijvoorbeeld kennis van hun vakgebied en inzichten verkregen
door opleiding en ervaring. Maar ook talenten, als een gift van de natuur,
nieuwsgierigheid en het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om
opnieuw waardevol te zijn. Als déze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er
een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of
professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd,
met nieuw perspectief op eigen niveau.
Meer informatie over de inzet en manier van werken kunt u vinden op de website:
https://www.uaf.nl

Wandelen met Jezus 11: per ongeluk

Spannend        Tijdens het luisteren naar een studie van Derek Prince over 2 Tomotheus 1:9 hoorde ik het volgende:  “Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,”  Wat een spannende tekst is dit. Voordat er ook maar iets geschapen was, voordat God de tijd had aangezet, wist hij al wat Hij zou gaan doen. Hij wist toen al dat je geboren zou worden. Hij wist dat je gelovig zou worden en Hij had een plan voor je leven. Je bent geen ongelukje iets dat per ongeluk zou gebeuren. Er is een heilig plan en doel voor elke gelovige. God kende ons al voordat de tijd geschapen werd. De Bijbel zegt dat Hij ons heeft voorbestemd. Dat betekent dat Hij de lijn van ons leven heeft voorbereid. En Hij had een specifiek plan en doel voor ieder van ons.

Genade         En dan staat er dat het niet overeenkomstig of ten gevolge van onze daden is. Het is niet volgens wat wij zo goed kunnen. Het is niet noodzakelijkerwijs volgens wat we geleerd hebben of gestudeerd. Over het algemeen stelt God ons in een positie waar we niet voor zijn opgeleid. Maar niet altijd. De bedoeling van dit alles is dat God niet wil dat we op ons eigen kunnen vertrouwen. Weet je wat het is met genade: het kan niet worden verdiend. Je zult nooit genade ontvangen door ervoor te werken. Genade begint waar menselijk kunnen eindigt. Als je iets zelf kunt doen waarom zou God dan nog Zijn genade aan je geven? Maar als je op de plek komt waar God iets van je vraagt, om iets te doen en je kunt het niet, dan ben je afhankelijk van Zijn genade. En dat is net wat God wil dat we doen.

Onbetaalbaar        Eén van de grootste problemen tegenwoordig van de mensen in de huidige wereld is dat ze weinig zelfvertrouwen hebben. Ze denken dat ze niet veel waard zijn. Maar iemand met weinig zelfvertrouwen is niet in staat het beste uit het leven te halen. En ik geloof dat een christen dat probleem nooit zou moeten hebben. Twee redenen: ten eerste als je christen bent ben je deel van een eeuwig plan. Je hebt een speciale opdracht en een speciale roeping welke niemand anders heeft. Je hebt een verantwoording die niemand anders kan uitvoeren. En ten tweede weet je hoeveel je waard bent? Je bent waard wat God bereid was om voor jou te betalen. Hij heeft jou betaald met het bloed van Jezus Christus, iets dat van onschatbare waarde is. En als je dat begrijpt, heb je nooit meer problemen met gebrek aan eigenwaarde. Want je bent waard wat God ervoor over had, om voor jou te betalen.

Spiegel        Gods Woord is als een spiegel. En als je werkelijk wilt weten hoe je er van binnen uitziet dan moet je in de spiegel kijken. En als je voor het eerst in de spiegel kijkt dan is dat vreselijk want je komt erachter dat je een zondaar bent, je bent vies en hebt smerige kleren aan. Maar als je wijs bent en je handelt naar wat God je laat zien, je bekeert je en vertrouwt Jezus voor je redding, dan word je gereinigd, schoon gewassen en geheiligd. God neemt je de vuile kleren af en kleed je met een gewaad van redding en een kleed van gerechtigheid. En de volgende keer als je dan in de spiegel kijkt ben je verbaasd, want je ziet niet meer de oude, wat het ook maar was, je ziet niet meer die oude persoon, je ziet iemand die veranderd is. Je bent veranderd, getransformeerd. Je draagt een gewaad van redding en een blinkend schoon kleed van gerechtigheid. En dat is pas het begin want God gaat door om je te veranderen.

Glorie        2Cor. 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, als in een spiegel, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Als je wilt dat de Geest van de Heer je veranderd, blijf dan in de spiegel kijken. Blijf in je Bijbel lezen.

Klaas Otter