ZWO projecten Indonesie

Verzoek om extra bijdrage Classicaal ZWO project Indonesië

In het Contactblad van maart 2012 en in de dienst van 25 maart bent U geïnformeerd over het classicale ZWO project Indonesië. Voor de komende drie jaren is gekozen voor partnerschap met Indonesië. Als gemeente hebben wij een jaarbijdrage voor Indonesië toegezegd ad € 5.000,=, dit is regionaal bezien een mooie, maar ook een redelijke bijdrage aan het ZWO werk t.b.v. Indonesië. In het beleidsplan van de ZWO staat ondermeer opgenomen: “Het Zien, Bewogen worden en in Beweging komen en inzet geven voor medemensen is onze missie. Waar helpen ook delen is. Het ondersteunen op de terreinen van Zending, Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking”.

De voornoemde jaardonatie kan met uw financiële bijdragen gerealiseerd worden door:

*        Opbrengsten offerblokken t.b.v. ZWO werk Indonesië.

*        Projectzondagen/projectcollecten Indonesië.

*        De jaarlijkse voorjaarsactie door de ZWO met het verzoek om een aanvullende bijdrage te geven aan het ZWO werk.

Op basis van de geraamde opbrengsten is hiervoor een bedrag begroot ad € 1.600,00. De ZWO collecten t.b.v. Werelddiaconaat en voor- en najaar zendingsweek zijn rechtstreeks bestemd voor de PKN Kerk in Actieprojecten. Namens de broeders en zusters in Indonesië en de classicale ZWO verzoeken wij U om een extra bijdrage(n) te storten op bankrekeningnummer 3250.36.543 van de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, met als omschrijving: extra bijdrage ZWO 2012. Zie ook de bijgesloten acceptgirokaart in het Contactblad van mei.

Vol vertrouwen rekenen wij op uw medewerking.

In de dienst van 27 mei willen we graag uw aandacht vragen voor het tweede project wat we als gemeente in Indonesië ondersteunen. Het eiland Nias is gelegen voor de westkust van Sumatra, met ons project ondersteunen we de kadervorming van kerkelijk werkers. De kerk van Nias staat voor een enorme uitdaging. In 2004 is het eiland getroffen door de tsunami en in 2005 en 2006 door aardbevingen. 35% van de bewoners van Nias leven onder de armoedegrens, het analfabetisme is nog groot. De kerk van Nias, de BNKP, doet wat ze kan.

Bij zulke grote problemen en met zo weinig middelen weet ze dat ze maar één ding kan doen: mensen opleiden om inzicht in die problemen te krijgen en hen te trainen in wat er aan gedaan kan worden. Dat kan onmogelijk door predikanten alleen gedaan worden en daarom ligt het accent op allerlei kerkelijke werkers die in de vele dorpen en een paar steden het werk namens de kerk in hun woonplaats vorm kunnen geven. Het gaat dan om werkers toe te rusten in de beginselen van goed pastoraat. Het opzoeken en bijstaan van mensen die op de een of andere manier hun leven weer moeten opbouwen na de rampen die het eiland trof. Maar ook om de vraag hoe leiding te geven aan de plaatselijke gemeenten van de kerk, zodat ze daar tenminste een basis is voor bemoediging, getuigenis en diaconaat.

Gelukkig heeft de kerk een eigen predikanten opleiding, de Theologische Hogeschool Sunderman, waar ook ds. N. Atmadya namens de PKN als gastdocent aan verbonden is. Daarnaast bieden we steun aan het Toerustingcentrum PLPI dat jaarlijks vele trainingen voor de kerkelijk werkers verzorgt. Vanaf februari 2012 woont en werkt Hillie Veneman op Nias, als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie. Ze werkt aan de Theologische opleiding en het nascholings instituut van de BNKP, een partnerkerk van Kerk in Actie.

De diaconie

Reacties zijn gesloten.