bestemming derde collecte februari

De Hoop Dordrecht
Het goede doel van de inzameling in februari is Stichting De Hoop, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg op christelijke basis die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Aanvankelijk was men slechts gericht op drugsverslaafden, maar gaandeweg zijn de activiteiten uitgebreid. Men helpt mensen op weg naar een nieuw leven met een hoopvol toekomstperspectief. De Hoop en kerken zijn vanaf de start (in 1975) nauw met elkaar verbonden. Hun missie: door christenen, voor iedereen! Dat komt voort uit het geloof. Er wordt gewerkt vanuit de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.dehoop.org

Actie Kerkbalans 2022 (17-28 januari)

Samen voor de kerk van morgen.

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.
Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn.

Samen kunnen we het waarmaken, dat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.
Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk bijvoorbeeld aan het kerkgebouw, de erediensten, het pastoraat, het jeugdwerk en de diverse activiteiten die worden georganiseerd. Daarom is er de actie Kerkbalans, waar we vragen om een financiële bijdrage.

Uw en jouw steun is van onschatbare waarde.
Mogen we op u en jou rekenen?

Alvast bedankt!

bestemming derde collecte in januari

UAF – kennis en betekenis
In januari collecteren we voor het UAF, een organisatie die zich inzet voor de
ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat iedereen die zijn kennis kan
benutten betekenisvol is in Nederland, steunen zij hen via belangenbehartiging,
advies, begeleiding en financiële steun.
Daarbij werkt UAF samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.
Soms komen ze onverwacht bij elkaar, twee kanten van de wereld. De vluchteling
met ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met waarden,
normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar
komen en samen verder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze ontmoeting betekenis
krijgt voor beiden?
Kennis is de verborgen kracht van mensen die alles achterlieten, hun kennis
namen zij mee. Bijvoorbeeld kennis van hun vakgebied en inzichten verkregen
door opleiding en ervaring. Maar ook talenten, als een gift van de natuur,
nieuwsgierigheid en het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om
opnieuw waardevol te zijn. Als déze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er
een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of
professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd,
met nieuw perspectief op eigen niveau.
Meer informatie over de inzet en manier van werken kunt u vinden op de website:
https://www.uaf.nl

Liturgische schikkingen

Er werden ook in 2021 weer veel prachtige schikkingen gemaakt. Het loont de moeite om ze (nogmaals) te bekijken en ze mét de bijbehorende gedichten op je te laten inwerken.
Via klikken op “agenda” kun je ze benaderen of gebruik DEZE LINK

Open kerk op zaterdag

Op zaterdagmiddag is de kerk open voor een bezoek en voor een praatje.
Van 14,30 tot 16,30 uur kunt u daar terecht.
“Het is goed de HERE te prijzen. Allerhoogste God, het is goed lofliederen te zingen tot eer van Uw naam.
Het is goed ‘s morgens vroeg al te spreken over Uw goedheid en liefde en ‘s nachts over Uw trouw.”
Jezus is onze veilige schuilplaats, ’s morgens vroeg, ’s nachts of overdag, waar we echte rust vinden in een onzekere en verwarrende tijd.
Kom gewoon even in de kerk zitten en lees op de beamer mee met de teksten voor de zondag. Er is ook gelegenheid om een kaars te branden als teken van Gods aanwezigheid; wij leven in het licht van Zijn liefde en trouw. Wees welkom. We drinken geen koffie of thee.

Bestemming derde collecte in december

In december is de derde collecte bestemd voor Stichting De Ark in Hardinxveld- Giessendam.
Deze organisatie is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking.
De Ark heeft nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur beheert het gebouw en bestaat uit zowel ouders als niet-ouders van de doelgroep.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.stichtingdeark.nl

Op D.V. 30 oktober 2021 staat het hervormingsconcert van het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus in de Grote Kerk te Sliedrecht gepland. Dit koor staat deze avond onder leiding van dirigent Martin Zonnenberg. Aan deze avond werkt ook het jongerenkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman mee. Het orgel en de piano worden bespeeld door Joost van Belzen.
Reserveren voor deze avond is verplicht en kan via www.peterwildeman.nl Aan de kerk wordt gevraagd om een QR-code of een testbewijs voor toegang, conform de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. De avond begint om 19:30. Van harte welkom!

Activiteiten in 2021

Ook nog in dit jaar 2021 zijn er weer de nodige activiteiten waaraan u kunt meedoen.
Als u hierboven op “Activiteiten” klikt vindt u daar een duidelijke flyer.
We hopen u op één of meerdere bijeenkomsten te mogen verwelkomen. 

Bestemming derde collecte in de maand oktober

Gevangenenzorg Nederland
Iedereen verdient een tweede kans. De derde collecte in de maand oktober is
bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Ons leven is een kostbaar geschenk,
het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan
en kent alleen verliezers: mensen worden slachtoffer, de samenleving voelt zich
onveilig en de dader laat familie met verdriet, schaamte en zorgen achter. Straf is
nodig, maar dit is niet genoeg. Gevangenenzorg Nederland is actief in ruim 20
Nederlandse gevangenissen en heeft als drijfveer, dat gerechtigheid ook om
barmhartigheid vraagt en dat iedereen een tweede kans verdient. Daarom reikt
deze Stichting aan (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende
hand om samen te werken aan herstel.
Dit doen zij met een landelijk netwerk van bijna 700 (vrijwillige) collega’s en met
steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. De medewerkers van
Gevangenenzorg zetten zich hiervoor dagelijks in. Zij helpen gevangenen op weg
naar een toekomst zonder criminaliteit. Het is belangrijk dat gevangenen zich er
bewust van worden dat criminaliteit vaak grote gevolgen heeft voor slachtoffers
en andere betrokkenen, dit beseffen zij vaak onvoldoende. Een baan,
huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor belangrijk.
Aanvullende informatie over dit werk is te vinden op de site:
www.gevangenenzorg.nl