Een veilige gemeente!

De Stationskerk: een ‘veilige gemeente’

De Stationskerk wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

De kerkenraad heeft hiervoor dan ook een beleid opgesteld. Tevens zijn een gedragscode voor ambtsdragers en omgangsregels binnen onze kerkelijke gemeente vastgesteld

Vertrouwenspersonen
Om invulling te geven aan het begrip ‘veilige gemeente’ zijn twee vertrouwenspersonen benoemd, een man en een vrouw bij wie gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen en vragen regelmatig aandacht voor (de uitvoering van) het beleid van de kerkenraad.

De vertrouwenspersonen volgen een protocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet zelf onderzoek doen, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen in de Stationskerk werken in opdracht van, maar niet namens, de kerkenraad en handelen geheel onafhankelijk. Zij ondertekenden een verklaring van geheimhouding.

Jaarlijks rapporteren zij aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn en de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

De vertrouwenspersonen zijn:
Eric Vlot: ericvlot@pknhardinxveld.nl 06-11525546
Elly de Rijke: ellyderijke@pknhardinxveld.nl 06-28295627

Model voor gemeenten bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag, opgesteld door de PKN
Hieronder een gedeelte van dit model:

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen van de kerkelijke gemeente terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen ook bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente proactief iemand benaderen.

Allereerst biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, bemiddelen en bijstaan in aangiftes en bij klachtenprocedures.
Gemeenteleden kunnen ook terecht bij het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad (voorzitter, scriba, penningmeester, andere leden). Bijvoorbeeld als ze een klacht over iemand willen indienen en geen gebruik willen maken van de vertrouwenspersoon.

>>Omgangsregels in onze gemeente<<

Iedereen die aan de activiteiten en bijeenkomsten in onze kerkelijke gemeente meedoet houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteus 22: 37-39).

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. ledereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 1. Ik val de ander niet lastig.
 1. Ik berokken de ander geen schade.
 1. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 1. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 1. Ik negeer de ander niet.
 1. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen, noch in persoon, noch via sociale media.
 1. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 1. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 1. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 1. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 1. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 1. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 1. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij een vertrouwenspersoon

>>Omgangsregels Jeugdwerk<<

Iedereen die de jeugdwerkactiviteiten van de kerkelijke gemeente bezoekt houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteus 22: 37-39).

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. ledereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 1. Ik val de ander niet lastig.
 1. Ik berokken de ander geen schade.
 1. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 1. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 1. Ik negeer de ander niet.
 1. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen zowel onderling als via sociale media
 1. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 1. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 1. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 1. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 1. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.