ANBI

Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld
te Hardinxveld-Giessendam
Telefoonnummer: 06-57336675
RSIN/Fiscaal nummer: 008345193 (kerk) en 824125502 (diaconie)
KvK nummer: 76397505
Website adres: www.pknhardinxveld.nl
E-mail: scriba@pknhardinxveld.nl
(Post)adres: Stationsstraat 20
Postcode: 3371 AX
Plaats: Hardinxveld-Giessendam

De Gereformeerde kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerken in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden welke onder verantwoordelijkheid vallen van het college van diakenen.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden en het college van diakenen uit 8 leden en beide colleges zijn onderdeel van de kerkenraad.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De visie van deze plaatselijke geloofsgemeenschap wordt als volgt verwoord in het beleidsplan:

De Gereformeerde Kerk Giessendam – Neder-Hardinxveld wil een krachtige
uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord:
• gedragen door de liefde van God de Vader
• gevoed door het evangelie van Jezus Christus
• geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest
Het “Gemeente zijn” wordt gekenmerkt door:
Omzien naar elkaar door diverse initiatieven, welke door de kerkenraad worden gestimuleerd.
Uitgangspunt hierbij is:
– gastvrij
– enthousiast bij het uitdragen van het geloof
en ons zodoende actief naar binnen en naar buiten te richten.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknhardinxveld.nl/kerkenraad/ vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn binnen de plaatselijke gemeente verder geen mensen in loondienst. Al het andere werk wordt door vrijwilligers Pro Deo gedaan. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

In 2014 zijn er de gebruikelijke wekelijkse erediensten op de zondagmorgen en -avond geweest, waarbij er een aantal ingevuld zijn voor en door bepaalde doelgroepen (te denken valt hierbij aan jeugddiensten, missionaire diensten, diensten in het teken van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking.
De ouderlingen, pastoraal bezoekers en predikant hebben zich gericht op het pastoraat binnen onze gemeente.
In het seizoen 2013/2014 was het thema in onze gemeente “Geloven met elkaar” en in het seizoen 2014/2015 “Leven met God”. Rondom deze thema’s waren er activiteiten gepland, zoals wijkavonden, “groot” huisbezoeken, e.d.
De commissie Vorming, Eredienst en Toerusting had in samenwerking met de commissie V&T van de gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld verschillende lezingen georganiseerd.
Voor en door de jeugd werden een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse jeugdkamp en de gebruikelijke club- en catecheseavonden.
In 2014 is overgeschakeld van het oude systeem van kerktelefoon op een systeem waarbij “live” of achteraf de zondagse diensten via de website van de kerk beluisterd kunnen worden.
Wederom is een gedeelte van ons kerkgebouw beschikbaar gesteld aan de “Voedselbank” voor de wekelijkse verstrekking van etenswaren.
De diaconie heeft naast de verschillende activiteiten voor de senioren van onze gemeente, ook activiteiten ontplooid voor o.a. de “dag van de mantelzorg” en zorgde voor de collectedoelstellingen van de 6 avondmaalscollecten. Deze werden vooral bestemd voor diaconale doelen in binnen- en buitenland.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
College van kerkrentmeesters
• Naam: Gereformeerde kerk van Giessendam / Neder-Hardinxveld
• RSIN: 008345193
• Contactgegevens:
Postadres: Stationsstraat 20, 3371 AX HARDINXVELD-GIESSENDAM
E-mailadres: beheer@pknhardinxveld.nl
• Bestuurssamenstelling: Het college bestaat uit 5 personen
• Financiële verantwoording:

ANBI-rapport Kerkrentmeesters

ANBI rapport

College van Diakenen
Klik hier voor de ANBI-gegevens van het college van diakenen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salarissen voor de predikant, eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Vanaf november 2016 is er weer een eigen predikant aan onze gemeente verbonden wat inhoud dat we vanaf boekjaar 2017 weer te maken hebben met een ” normale “ financiële situatie waarbij er in 2017 nog een bescheiden positief resultaat behaald werd. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. In het voorjaar van 2018 zijn de entree, de garderobe en de toiletgroepen gerenoveerd.
Voor 2019 staat de renovatie van de bijzalen op het programma en eind 2019 is de planning dat de ontmoetingsruimte opgeknapt gaat worden.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.