3e collecte in de maand juni

In juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor het Leger des Heils Gorinchem.
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat. Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt, dat zijn de buurtkamers van het Leger des Heils waar iedereen welkom is. Via deze collecte kunt u een kwetsbaar mens helpen die anders niet gezien zou worden.
Meer informatie met voorbeelden over het werk van het Leger des Heils is vinden op de website: https://www.legerdesheils.nl

3e collecte in de maand mei

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met
haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk
geloof helpen met hun psychische problematiek. Zij geloven dat werken aan
herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Geloof,
hoop en liefde vormen daarbij een belangrijke invalshoek. Bij Eleos mag je zijn
zoals je bent. Het is een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen.
Samen met een behandelaar en/of begeleider wordt gewerkt aan het
terugdringen of genezen van psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk
om die op te lossen, maar binnen de mogelijkheden van de cliënt zoekt men naar
een nieuw levensperspectief. Familie, vrienden en kerk kunnen actief worden
betrokken in dit proces. In de maand mei is de derde collecte bestemd voor het
werk deze organisatie.
In de GGZ Eleos werken christenen uit de orthodox gereformeerde en bevindelijk
gereformeerde stromingen samen.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.eleos.nl

Stationskerk: Een “veilige gemeente”

Die gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Als u HIER klikt kunt u alle informatie vinden over de vertrouwenspersonen en de omgangsregels, zoals opgesteld met behulp van het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland.

Versoepelingen vanaf zondag 27 februari

De kerkenraad heeft op maandag 21 februari onder meer het volgende besloten:

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de dienst.
In het grootste deel van de kerk zijn de plaatsen vrij.
U kunt zelf uw plaats kiezen.
De stoelen in de ontmoetingsruimte en op de galerij zijn gereserveerd voor hen die de 1,5 meter afstand wél willen aanhouden.
De basisregels blijven onverminderd gelden, o.a. handen wassen / bij klachten thuis blijven
Na de dienst is koffie drinken weer mogelijk.

Wij heten u van harte welkom!
En dan nog even dit:
Iedere zaterdag van half drie tot half vijf staat de deur van de kerk open voor een praatje en/of een momentje rust. Een kopje koffie of thee kan dan ook weer.

 

De historie van onze kerk: Wat beelden en een verslag

Zeker voor de wat ouderen onder ons is het mooi om eens even onder “Historie” te kijken op deze site.(Klik links boven op “Over” en dan op “Historie”.)
U vindt daar een kerkenraadsverslag van 7 december 1949, een foto uit eind jaren 50, een foto van ons kerkkoor “Com nu met Sangh”, genomen aan de vooravond van het 45-jarig bestaan én een foto uit eind jaren 80: De kerkenraad met Ds Boukes.
Op de foto uit de jaren 50 zijn een aantal mensen te zien. De persoon in het midden is nog niet herkend, maar Arie de Wit, inmiddels overleden, zei ooit dat dominee Joziasse een “flierefluiter” was, dus…..

bestemming derde collecte februari

De Hoop Dordrecht
Het goede doel van de inzameling in februari is Stichting De Hoop, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg op christelijke basis die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Aanvankelijk was men slechts gericht op drugsverslaafden, maar gaandeweg zijn de activiteiten uitgebreid. Men helpt mensen op weg naar een nieuw leven met een hoopvol toekomstperspectief. De Hoop en kerken zijn vanaf de start (in 1975) nauw met elkaar verbonden. Hun missie: door christenen, voor iedereen! Dat komt voort uit het geloof. Er wordt gewerkt vanuit de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.dehoop.org

Actie Kerkbalans 2022 (17-28 januari)

Samen voor de kerk van morgen.

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.
Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn.

Samen kunnen we het waarmaken, dat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.
Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk bijvoorbeeld aan het kerkgebouw, de erediensten, het pastoraat, het jeugdwerk en de diverse activiteiten die worden georganiseerd. Daarom is er de actie Kerkbalans, waar we vragen om een financiële bijdrage.

Uw en jouw steun is van onschatbare waarde.
Mogen we op u en jou rekenen?

Alvast bedankt!

bestemming derde collecte in januari

UAF – kennis en betekenis
In januari collecteren we voor het UAF, een organisatie die zich inzet voor de
ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat iedereen die zijn kennis kan
benutten betekenisvol is in Nederland, steunen zij hen via belangenbehartiging,
advies, begeleiding en financiële steun.
Daarbij werkt UAF samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.
Soms komen ze onverwacht bij elkaar, twee kanten van de wereld. De vluchteling
met ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met waarden,
normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar
komen en samen verder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze ontmoeting betekenis
krijgt voor beiden?
Kennis is de verborgen kracht van mensen die alles achterlieten, hun kennis
namen zij mee. Bijvoorbeeld kennis van hun vakgebied en inzichten verkregen
door opleiding en ervaring. Maar ook talenten, als een gift van de natuur,
nieuwsgierigheid en het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om
opnieuw waardevol te zijn. Als déze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er
een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of
professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd,
met nieuw perspectief op eigen niveau.
Meer informatie over de inzet en manier van werken kunt u vinden op de website:
https://www.uaf.nl

Liturgische schikkingen

Er werden ook in 2021 weer veel prachtige schikkingen gemaakt. Het loont de moeite om ze (nogmaals) te bekijken en ze mét de bijbehorende gedichten op je te laten inwerken.
Via klikken op “agenda” kun je ze benaderen of gebruik DEZE LINK