Bezinning Heilig Avondmaal

We hopen dat u zich kunt en wilt voorbereiden op de viering aan de tafel van de Heer, die D.V. zondag 20 mei weer voor ons zal staan aangericht. Een bezinnend stuk over het Avondmaal, deze keer over de “instelling” ervan met enkele gespreksvragen, vindt U HIER.    (hp)

Heilig Avondmaalscollecte 11 maart

De collecte is voor tweederde bestemd voor het Hospice en één derde bestemd voor Zilt.

Het Hospice Gorinchem
Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice, zo ontlasten en ondersteunen ze zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven.

Waar het hospice voor staat
Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst.

Voor iedereen
Het Hospice is er voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In deze organisatie staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal.

Regionaal
De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena.(hp)

collecteren via de Givt-app

In de loop van april gaan we starten met de mogelijkheid van collecteren via de Givt-app
Deze mogelijkheid komt naast de bestaande mogelijkheid van het geven van contant geld of collectebonnen.
In onderstaande link kunt u zien hoe één en ander werkt en wat u moet doen om deel te nemen via de app. (wk)

Film Ger. Kerk Stationsstraat

Aangepaste kerkdienst Hervormde Exoduskerk op 25 februari 2018

Aangepaste kerkdienst georganiseerd door de Commissie Aangepaste Kerkdiensten van Sien (voorheen Philadelphia).
Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde Gemeente te Gorinchem.

Datum: 25 februari 2018
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Hervormde Exoduskerk,
Mollenburgseweg 15 te Gorinchem
Voorganger: Ds. E.K. Foppen
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
Voor verdere informatie kunt U bellen naar Corry den Otter (0183-352517)

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST

Op zondag 28 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden.

Het thema dit jaar is: Zing!
In de week van 22 t/m 26 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema; over het zingen tot eer van God, als uiting van het ware geloof, het zingen in verschillende situaties, het zingen om het Evangelie door te geven.
De week wordt afgesloten met een dienst waarin het werk dat de kinderen op school gemaakt hebben te zien zal zijn.
De voorganger van de dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies-Muis.
Er is kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting Bonisa Zending.
Dit is een interkerkelijke stichting die zich door middel van diverse projecten bezig houdt met de ondersteuning van Christenen in China.
Het specifieke doel van de collecte is het kopen van Psalmboekjes.
Wilt u meer informatie over Bonisa, kijk dan op www.bonisa.nl

De commissie Kerk, School en Gezin
Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 21 t/m 27 januari:
Zondag 21 jan; Psalm 150
Maandag 22 jan; Psalm 100
Dinsdag 23 jan; Exodus 15: 1-21
Woensdag 24 jan; Psalm 23
Donderdag 25 jan; Handelingen 16: 20-25
Vrijdag 26 jan; Lukas 1: 46-56
Zaterdag 27 jan; Openbaring 15

Heilig Avondmaalscollecte 14 januari

Nooit meer een knuffel!
Op zondag 28 januari 2018 is het Wereld Lepra Dag, daarom wil de diaconie de avondmaalscollecte van zondag 14 januari hiervoor bestemmen. ‘Onrein, onrein!’
Je zou het maar over je zelf moeten uitroepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari 2018 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen! En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u/jij zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!
Samen met kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u ook mee?
Van harte aanbevolen door uw diaconie.

Bezinning heilig Avondmaal

Als commissie Vorming, Eredienst en Toerusting hebben we een start gemaakt met een bezinning op de viering van het heilig Avondmaal. We spreken met elkaar over de praktische zaken en de manier van vieren, maar zeker ook over de betekenis van wat we noemen de Maaltijd van de Heer.

We ervaren het als zeer goede gesprekken, die we in het seizoen 2018-2019 ook gemeentebreed zouden willen voeren. De komende maanden verdiepen we ons in de manieren waarop de dat zouden kunnen doen.

Het is ons verlangen om met jong en oud te spreken over hoe, maar zeker ook wat we met het Avondmaal vieren en waarom. We hopen dat het zal leiden tot een verdieping van ons verstaan, vieren en beleven.

Volgende week is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. De komende tijd zullen we in de voorafgaande week steeds een stukje in de Weekbrief plaatsen. Het zijn fragmenten uit een notitie die prof. dr. Jan Muis [geen familie van de predikant] schreef om in de gehele PKN het gesprek over het Avondmaal op gang te brengen. In de Weekbrief vindt u een klein stukje van de paragraaf; op de website van onze gemeente wordt het geheel geplaatst, inclusief enkele vragen ter bezinning of gesprek. U kunt het lezen en overdenken, als voorbereiding ook op de viering van volgende week.

Deze keer de eerste paragraaf van de notitie waarin wordt nagegaan in welke zin het avond een ‘maaltijd van de Heer’ is.

  1. DE VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Het avondmaal is een bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis: een ‘heilig’ avondmaal. Deze bijzondere betekenis wordt helder aangeduid in één van de vroegste benamingen: ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiers 11: 20). Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus, de Levende die in zijn gemeente aanwezig is. Dat het avondmaal de Maaltijd van Jezus Christus is, komt in de viering op verschillende manieren tot uitdrukking. In het breken en ontvangen van het brood herkent de christelijke gemeente de bijzondere aanwezigheid van de Opgestane, net zoals de Emmaüsgangers dat deden kort na Pasen (Lucas 24: 30-31). Telkens wanneer wij als gemeente deze maaltijd vieren, ontvangen wij brood en wijn uit de hand van de opgestane Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons nodigt.

Tegelijk gedenkt de gemeente in de Maaltijd van de Heer hoe Jezus Christus op aarde heeft geleefd en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Jezus heeft een aards, lijfelijk leven geleefd. Toen Hij zijn leven gaf, gaf Hij zijn lichaam en zijn bloed. Hij heeft zijn leerlingen opgedragen om brood en wijn te nemen en te eten en te drinken als zijn lichaam en zijn bloed (Matteüs 26: 26-28; Marcus 2224). Paulus en Lucas berichten dat Hij hen de opdracht heeft gegeven om Hem op deze wijze te gedenken. (1 Korintiërs 11: 24-25; Lucas 22: 19-20). Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. In het ontvangen van brood en wijn nemen wij Jezus Christus zelf aan, die voor ons heeft geleefd en die voor ons is gestorven. Aan deze tafel is Jezus Christus de gave die wij ontvangen.

In de Maaltijd van de Heer verwacht de gemeente het koninkrijk van God dat Jezus Christus heeft verkondigd. Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus heeft gezegd dat Hij geen wijn meer met zijn leerlingen zou drinken ‘tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God/mijn Vader’ (Marcus 14: 24; Matteüs 26:29). Paulus wijst ook op die toekomst, wanneer hij zegt dat wij de maaltijd van de Heer vieren ‘totdat Hij komt’ (1 Korintiërs 11:26). Het komende koninkrijk van God wordt in de bijbel voorgesteld als een maaltijd. Evenals de maaltijden die Jezus met allerlei mensen heeft gehouden, wijst de Maaltijd van de Heer ons op de toekomst van Gods koninkrijk. In dit koninkrijk zullen de strijd, het onrecht en de haat die het samenleven van mensen zo vaak ontwrichten, plaatsmaken voor de vrede, de gerechtigheid en de liefde waartoe God de hemel en de aarde heeft geschapen en waarvoor Hij de mensen heeft bestemd. In de Maaltijd van de Heer zien wij vol verwachting uit naar de komst van Jezus Christus en het koninkrijk van zijn Vader en krijgen wij een voorproef van de komende vrede, gerechtigheid en liefde.

Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd. Door de genade van de Vader maakt onze vervreemding van God plaats voor een nieuwe overgave aan Hem in vertrouwen en gehoorzaamheid. Door de verlichting van de Geest herkennen en aanvaarden wij onze tafelgenoten als broeders en zusters zonder op hun maatschappelijke positie te letten. Door de liefde van de Zoon worden ons hart en onze handen geopend voor onze medemensen en medeschepselen en sluiten wij ons niet langer op in onszelf. Dit geeft een nieuwe oriëntatie aan alles wat wij in ons leven en samenleven doen en ondergaan. Het is een nieuw leven.

Vragen bij paragraaf 1

–              In Lucas 24:30 ontvangen de Emmaüsgangers brood en wijn uit handen van de Opgestane Heer. In hoeverre ontvangt de maaltijdvierende gemeente volgens u/jou brood en wijn van de Opgestane Heer? Spreekt het u/jou aan om het op deze manier te verwoorden? Zo niet, hoe zou u/jij het wel willen benoemen?

–  Van oudsher vormt de verbondenheid met Christus de kern van de Maaltijd. Hij is de Gastheer. Ervaar(t) u/je deze verbondenheid als u/je het avondmaal viert?

–  In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd u/je om de relatie met God te verdiepen?

–  In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd u/je om de relatie met elkaar te verdiepen? (jh)

 

Praisedienst 7 januari 2018

Zondagavond 7 januari is er om 18.00 uur een thema-Praisedienst. De band 4-tune zal ons meenemen rondom het thema “temporary home”. We leven ons leven met de nodige ups en downs, maar we mogen weten dat Hij er bij is! Maar dit is slechts ons tijdelijke huis: we mogen uitzien naar het eeuwige Vaderhuis. Om het met de woorden te zeggen van het mooie lied van Mathijn Buwalda:
Want elke stap die brengt ons dichter,
B
ij de grote oversteek.
Iedereen gaat als het tijd is,

Iedereen moet hier doorheen.

En bij elk afscheid op de oever,

Loop ik met wie blijven terug,

Met de tranen in mijn ogen,

Maar de hoop steeds in mijn rug,

Want ik weet,
nog 1 rivier, en dan zijn we thuis!
 

 

Kerstgezinsdienst

Op zondag 17 december zal er om 18.00 uur een kerstgezinsdienst zijn.
Daarin wordt het kerstverhaal voorgelezen en door toneelspel zal dat in en door de hele kerk te zien zijn.
Jozef, Maria en de ezel, maar ook de 3 wijzen en de kameel, allemaal komen ze in de kerk om te laten zien hoe het is gegaan toen het kindje Jezus geboren werd.
Vergeet de herders niet die op reis gingen, nadat ze de engelen hadden horen zingen. En weet je dat de os en de ezel best wel intelligent zijn.
Samen met de hele kerk zingen we tussendoor bekende liedjes om zo te beleven hoe kerstfeest gevierd kan worden.
Komen jullie ook en neem zo veel mogelijk vriendjes, vriendinnen, vaders, moeders, opa’s en oma’s mee. Ook de kleinere kinderen zijn van harte welkom.
Laten we met elkaar beleven hoe het ruim 2000 jaar geleden gebeurd is en wat de mensen er toen en nu van vinden. Bij het uitgaan is er een kleinigheid voor al de kinderen.
We heten jullie welkom namens de kerstcommissie. (wk)

Thema Advent bij kindernevendienst

Vanaf zondag 3 december starten we bij de kindernevendienst de adventstijd met het thema ‘Vol verwachting’.
In deze periode lezen we met de kinderen uit het boek Jesaja.
De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen, hij kijkt verder dan verdriet en angst. Ook als er nare dingen gebeuren kun je altijd blijven hopen en verwachten, omdat God voor ons zorgt en naar ons toekomt. Verwachten is tenslotte anders dan wachten.
Wachten kan saai zijn, omdat er niets gebeurd.
Verwachten is spannend, omdat er eigenlijk al iets is begonnen en er iets aankomt.
Zo bereiden we ons voor op de komst van Jezus en kijken we daar met verwachting naar uit.
We kijken er naar uit om samen met de kinderen aan dit thema te werken en dichterbij Kerst te komen. (wk)