Profiel van onze kerkelijke gemeente

a. De plaatselijke (kerk-)geschiedenis.

De Gereformeerde kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld is omstreeks 1840 gesticht. In1944, na de vrijmaking, bleven het gebouw en de bezittingen bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en is er in 1955 een nieuwe kerk gebouwd voor de Synodaal Gereformeerden (zie hiervoor de website van onze kerk: http://www.pknhardinxveld.nl/historie/)

b. Opbouw kerkelijke staat van de gemeente (2014) :

profiel-1

 

Er zijn ± 360 pastorale eenheden, die verdeeld zijn over 4 secties (wijken)

Leeftijdsopbouw m/v van de gemeente (2014):

profiel-2

c. De organisatie en invulling van het kerkelijk werk, waarbij aandacht wordt geschonken aan:

– kerkenraad
De kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit acht sectieouderlingen *, twee jeugdouderlingen, acht diakenen *, drie ouderling-kerkrentmeesters, één ouderling voor scribaat en één voor het voorzitterschap van de kerkenraad.
* drie ambten van ouderling en twee van diaken worden door echtparen ingevuld; in totaal zijn er dertien vrouwen en veertien mannen in het ambt van ouderling of diaken.
Het moderamen wordt gevormd door de voorzitters van resp. de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters, een sectieouderling, de scriba en de predikant.
Zowel moderamen als kerkenraad vergaderen één maal per maand, m.u.v. de zomervakantie.
De verslaglegging van de kerkenraadsvergadering wordt door een gemeentelid gedaan.

– eredienst
In principe zijn er elke zondag twee kerkdiensten (om 9.30 en om 18.00 uur), waarbij tijdens de morgendienst voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een eigen nevendienst is.
De gemeentezang wordt doorgaans muzikaal begeleid door een organist, soms door een pianist of muzikaal talent uit eigen gemeente.
Eens per maand is er ’s avonds een jeugddienst, waarbij er niet perse een predikant hoeft voor te gaan. De jeugddiensten worden meestal muzikaal begeleid door een band.
Een avonddienst wordt enkele malen per jaar ingevuld door een Taizé-viering of zangdienst.
Jaarlijks is er in januari een dienst gericht op Kerk, School en Gezin, die in samenwerking met de plaatselijke Christelijke scholen en een aantal kerken wordt vormgegeven.
In de oneven maanden wordt er tijdens een zondag, zowel in de ochtend- als in de avonddienst, het Heilig Avondmaal gevierd. In de ochtenddienst gebeurt dat in een “lopende” vorm en in de avonddienst aan tafel. Tijdens de dienst op Witte Donderdag is er ook een viering van het Heilig Avondmaal, die in een kring wordt gehouden.

– catechese
Catechese wordt door gemeenteleden verzorgd voor de jongeren in de leeftijd van 7 tot 21 jaar in verschillende groepen huiscatechese. Voor jongeren van 7 tot 15 jaar in combinatie met clubwerk. De belijdeniscatechese en een voortgezette vorm hiervan wordt door de predikant gedaan.
Uitgangspunt is overigens dat catechese voor jongeren vanaf 16 jaar door de predikant gegeven zou moeten worden.

– vorming en toerusting
Vorming en toerusting is ondergebracht in een commissie Vorming, Eredienst en Toerusting. Binnen deze commissie wordt per jaar een programma opgesteld met verschillende activiteiten, die voor het merendeel gericht zijn rondom een jaarthema.
De laatste drie jaren is er een drietal wijkavonden georganiseerd, die elke keer gebaseerd waren op de themadienst van de zondag ervoor. Elk jaar mochten we hiervoor ± 100 gemeenteleden begroeten, die in groepjes van ongeveer 10 personen bij elkaar kwamen in huiselijke kring.
De afgelopen jaren is er samenwerking met de commissie V&T van de naburige Gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld. Het komende seizoen (2015-2016) is er door beide commissies ook samenwerking met die van de Gereformeerde kerk van Sliedrecht.
De commissie VET geeft adviezen aan de kerkenraad m.b.t. liturgische zaken. Hierbij kunnen we o.a. denken aan de invoering van het (nieuwe) Liedboek en het samenstellen van een liturgieboekje voor de doopbediening en viering van het Heilig Avondmaal.

– pastoraat
Het pastoraat wordt naast de dominee verzorgd door de verschillende sectieouderlingen en voor de jeugd door de jeugdouderlingen. Per sectie worden de ouderlingen ondersteund door pastoraal bezoekers. Zaken die de sectie aangaan, worden besproken in het sectieteam, waarin de ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers en een jeugdouderling plaats hebben.
Pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente. Dat betekent dat we gemeenteleden stimuleren om naar elkaar om te zien.
Voor de huisbezoeken wordt er elke keer aan het begin van het seizoen bij de leden geïnventariseerd wat de wensen zijn. Dit kan zijn dat men mee wil doen aan het groot huisbezoek, in huiselijke kring (met ± 12 personen) of in de kerk (met ± 25 personen), en/of individueel huisbezoek of geen bezoek.
Voor het brengen van attenties bij de gemeenteleden naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen, zoals geboorte, jubilea, ziekte, ontslag uit ziekenhuis worden wijkdames ingezet, soms neemt de sectieouderling dit op zich.

– diaconaat
De diaconie richt zich op de materiële en/of financiële hulpverlening binnen en buiten eigen kerkelijke gemeente. Juist dit jaar, waarin er naar verwachting veel problemen kunnen ontstaan bij de wijzigingen in de WMO, zal er waarschijnlijk werk richting de diaconie komen.

– maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid in de wereld wordt gestalte gegeven door een ZWO-commissie, die via de classis Alblasserdam meewerkt aan een project van Kerk-in-Actie in Indonesië. Vanaf 2014 zijn ze daarnaast betrokken bij een educatieprogramma voor kansloze kinderen in India via “Bright Star Education”.
Maatschappelijke betrokkenheid in onze naaste omgeving wordt getoond door deelname, via de diaconie, aan het Sociaal Diaconaal Noodfonds. Dit fonds geeft een financiële ondersteuning aan mensen in onze burgerlijke gemeente, die niet bij een kerk zijn aangesloten, maar wel in financiële problemen zijn gekomen.

– missionaire activiteiten
De missionaire werkgroep richt zich vooral op het organiseren van activiteiten met een evangeliserend karakter en (dit wil zij doen door het organiseren van) laagdrempelige activiteiten. Zij richt zich in haar activiteiten op zowel de mensen die God kennen als op hen die Hem nog niet kennen of Hem niet meer willen erkennen. Evangeliseren is een manier van leven. Dit maakt dat binnen de kerk, diverse activiteiten een raakvlak hebben met evangelisatie. Hierin liggen kansen om samen met andere commissies en werkgroepen het missionair gemeente zijn vorm te geven.

– jeugdwerk
De uitvoering van het jeugdbeleid vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad, waarin de kerkenraad is vertegenwoordigd door de twee jeugdouderlingen.
De jeugdouderlingen verzorgen het pastoraat onder de jeugd. Het streven is om hierbij ook hen die niet aan een van de kerkelijke activiteiten deelnemen, niet uit het oog te verliezen, maar nauwer bij onze kerkelijke gemeente te betrekken. Ook de groep jongeren en jong-volwassenen, die tussen de 25 en de 45 ligt valt onder de aandacht van de jeugdouderlingen. Deze groep noemen we “de tussengeneratie”. Menig kerklid uit deze groep komt niet meer regelmatig naar de kerk en de kerkelijke activiteiten.
De kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar wordt tijdens de ochtenddiensten op zondag gehouden.
Hiervoor wordt het jeugdgebouw gebruikt. De kindernevendienst is voor kinderen van de basisschoolleeftijd en wordt gehouden tijdens de ochtenddienst. De kinderen gaan voor de preek naar een nevenruimte waar ze op hun eigen niveau het evangelie horen. Zowel de kinderoppas als de nevendienst vallen direct onder de verantwoording van de kerkenraad.

-ouderenwerk
Gespecificeerd ouderenwerk is niet binnen onze gemeente opgezet, maar via de diaconie worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep, sommige in samenwerking met de Gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld. Binnen het pastoraat worden de ouderen op meer regelmatiger basis bezocht door ouderling en/of pastoraal bezoeker.

-communicatie
Voor de berichtgeving naar de gemeente toe wordt gebruikgemaakt van een kerkblad (Contactblad), dat eens per twee maanden verschijnt en een digitale weekbrief.

– financiële- en beheerszaken
In het college van kerkrentmeesters hebben, naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, twee kerkrentmeesters zitting. De voorzitter en penningmeester zijn ouderling-kerkrentmeester en de secretaris van het college is kerkrentmeester.

– taakverdeling tussen predikanten
Het ledental van onze gemeente rechtvaardigt een formatieplaats van één predikant (voor 80% part-time). Van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken is een solvabiliteitsverklaring ontvangen, waarin we een fulltime predikant mogen beroepen. Dit naar aanleiding van een garantstelling door een gemeentelid.

Mogelijk zullen er met andere plaatselijke predikanten afspraken gemaakt moeten worden t.a.v. preekbeurten in verpleeg- en/ of verzorgingshuizen. De huidige preses van de kerkenraad is bereid om in de vacante tijd, indien mogelijk, preekbeurten c.q. weeksluitingen in de diverse tehuizen in te vullen.

– taakverdeling tussen kerkenraad en predikant
Beiden geven leiding aan de gemeente. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die, als dit besef leeft en levend gehouden wordt, een goede onderlinge samenwerking tot gevolg heeft.
Het is een eerste vereiste dat het moderamen (waarin o.a. preses, predikant en scriba zitting hebben) als een team werkt. De zakelijke leiding ligt bij de preses en de inhoudelijke leiding berust bij de predikant.
In de gezamenlijke verantwoordelijkheid is het belangrijk dat kerkenraadsleden én predikant inzicht geven in hun takenpakket en werkwijze. De predikant neemt echter een eigen plek in en heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. De predikant kan zich niet onttrekken aan vragen uit de kerkenraad over zijn tijdsbesteding en prioriteitsstelling.
Een jaarlijks evaluatieverslag, waarin de predikant inzicht geeft in zijn tijdsbesteding en waarbij gevoelde spanningen worden geformuleerd, geeft de kerkenraad inzicht in en betrokkenheid bij het predikantswerk.
(Dit is een gedeelte uit “Samenspel in de kerkenraad” van drs. Jodien van Ark (verschenen in het “Ouderlingenblad” april 2004)

– interkerkelijke samenwerking
Via de werkgroep Interkerkelijk Contact is er tussen de Gereformeerde kerken van Boven-Hardinxveld en Giessendam – Neder-Hardinxveld, de Rooms katholieke parochie van Gorinchem, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Christengemeente contact. Dit beperkt zich slechts tot één gezamenlijke dienst in de week van Gebed voor de Eenheid in januari in één van de betrokken kerken.
Met de Nederlands Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt , de Hervormde gemeente en onze kerk is er een beginnende samenwerking bij het invullen van gezamenlijke diensten, zoals b.v. de Vespervieringen in de Stille Week, de Openluchtdienst en kinderdiensten op bid- en dankdag.
Volgens Ord.2.11.5 van de Kerkorde is er één maal per jaar een overleg tussen afvaardigingen van de moderamina van de Hervormde gemeente en onze gemeente. Hierbij vindt er een uitwisseling plaats over de activiteiten wederzijds. Tot een meer inhoudelijke samenwerking heeft dit helaas nog niet geleid.