Zondag 20 december 4e Advent

Symbolische schikking Vierde advent Zondag Rorate, ‘Dauwt hemelen’ Lezing: Lukas 1:67-79

Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie: ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewerkt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert zich zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Het is vandaag de vierde Advent, bijna is het kerstfeest. Zacharias kan weer spreken, hij dicht de lof toe aan de hoogste Heer. Zijn kind, het kind van Zacharias en Elisabeth, mag de voorloper zijn van Jezus. We zien dat de vierde zuil bekleed is met hooi uit de stal. De bloembol staat voor het nieuwe leven wat door gaat breken. De skimmia takken roepen het uit:
‘Er is uit ’s werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan’. Gij verlost, Gij zijt geprezen van oudsher, nu en nadezen voor David, voor zijn dynastie verlos ons van de tirannie U riep Abraham van verre ga uit je land en tel de sterren mijn kind in kamelen kleren maak de weg effen voor de Here zo verlicht God de schaduw op de wegen Hij zet onze voet op de weg van vrede.