ZWO beleidsplan 2015-2017

Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk te Giessendam-Neder-Hardinxveld

Inleiding

Kerk in Actie heeft contacten met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. Kernwoorden daarbij zijn: geloven, helpen, bouwen.
Geloven in God die bevrijdt. Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.

De ZWO-commissie wil de kerntaken van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen, zoals onderstaand verwoord in Missie en Doelstelling.

Missie en Doelstelling

Zien, Bewogen worden en In beweging komen

Algemeen

Meer oog hebben voor de behoeften en noden in de wereld.
Het zien, bewogen worden en in beweging te komen en inzet te geven voor medemensen in nood is onze missie. Waar helpen ook delen is. Zoals geloof ook delen is. We denken hierbij aan het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Het kleine beetje van wat gedeeld wordt, wordt genoeg voor iedereen. Zo is het ook met ons geloof. Als we geven wat we hebben, kan het heel veel worden!
Het ondersteunen op de terreinen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Door middel van informatie proberen gemeenteleden meer bewust te maken van de situatie in de wereld van vandaag en te motiveren en te stimuleren tot (meer)inzet voor medemensen in nood, in de wereld en dichtbij zowel materieel als geestelijk.
De kerkelijke gemeente van jong tot oud betrekken bij de ZWO projecten.

Kerntaken

Ondersteuning wordt door de plaatselijke kerk gegeven aan de PKN projecten, Kerk in Actie bij het uitvoeren van hun kerntaken:

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending brengt mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. Dat wordt gerealiseerd door het steunen van lokale kerken in het buitenland, door het steunen van hun evangelisatiewerk, hun theologische opleidingen, hun onderwijs en hun jeugdwerk. Het krijgt ook vorm door het stimuleren van de dialoog tussen christenen en anders gelovigen.

Werelddiaconaat is het solidair zijn met mensen wereldwijd die lijden onder onrecht, armoede en geweld (ook natuurgeweld). Het gaat om het bieden van noodhulp en het in samenwerking met lokale organisaties verzorgen van projecten op het gebied van wederopbouw, gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs en landbouw.
Het betreft ook het verbeteren van de positie van kinderen in de knel en van vrouwen, het bevorderen van de naleving van de mensenrechten en het stimuleren van initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen. Het is ook het opzetten van duurzame projecten om de gevolgen van de klimaatverandering – die de derde wereld onevenredig zwaar treft – te beperken en op te vangen.

Ontwikkelingssamenwerking is erop gericht om de levensstandaard van onze naasten in de derde wereld structureel te verbeteren. Daarbij moeten de oorzaken worden aangepakt die armoede en onrechtvaardige structuren en milieuverslechtering in stand houden.

Taken

De ZWO commissie heeft de volgende taken:
het met elkaar nadenken over het doel, de inhoud en de vormgeving van de ZWO activiteiten in de kerkelijke gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld;
het steunen en inspireren van elkaar;
het met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen;
het inventariseren en keuzen maken van projecten, waarbij wordt ingestoken in de PKN, Kerk in Actieprojecten
het ontplooien van en bekendheid geven aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting
het samen organiseren van manifestaties, projecten, acties en dergelijke;
het verkrijgen van financiële middelen door middel van collectes voor Werelddiaconaat en overige ZWO projecten, vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, opbrengst offerblokken, verkoop derde wereldproducten etc., activiteiten door de jeugd en overige gemeenteleden e.d.

Aansluiting en ondersteuning wordt gevonden binnen de classicale ZWO commissie gericht op de projecten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Kerk in Actie. De deelnemende kerken zijn: Alblasserdam, Boven-Hardinxveld, Molenaarsgraaf-Brandwijk, Neder-Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht.

Inkomsten

De inkomsten van de ZWO komen voort uit de offerblokken in de kerk, (eenmalige) giften en collecten.
Per jaar wordt een begroting opgesteld van de te verwachten inkomsten/uitgaven.

Projecten

Via de classis wordt door de deelnemende gemeenten een drietal projecten ondersteund onder het thema ‘Versterk de Kerk’. Deze projecten worden ondersteund voor de periode van juli 2015 t/m juni 2018. Jaarlijks wordt in de eerste classisvergadering van het jaar per gemeente een financiële toezegging gedaan en vastgelegd voor dat komende jaar.
De projecten die onder voorgenoemd thema vallen zijn (met kerk in actie projectnummer);
Lutherse Broederkerk in Kameroen (Z009037)
Cedepca in Guatemala (Z009213)
Isa-e-Church in Bangladesh (Z009378)

Naast de classicale ondersteuning van voorgenoemde projecten, wordt voor dezelfde periode door onze kerkelijke gemeente de stichting Bright Star in India (bsenl.nl) ondersteund.
Hardinxveld-Giessendam,
oktober 2015