Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

Tijdens deze Corona crisis vieren we diensten in de kerk, maar hiervoor moet u van te voren plekken reserveren. Er zijn helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar door de strenge regelgeving. Meer informatie kunt u opvragen via scriba@pknhardinxveld.nl. U bent van harte welkom!

Wandelen met Jezus 4: liefhebben

Vraag     ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Met deze vraag in Marcus 12:28 komt een schriftgeleerde bij Jezus. De schriftgeleerde vraagt: welke van alle geboden. Welke geboden zou hij bedoelen? Alle geboden, dat zijn er nogal wat; als je alles meetelt wat de joodse geleerden bedacht hebben, dan kom je al gauw op meer dan 600. Maar welke zou Jezus er dan uit moeten halen als de allerbelangrijkste? Dit keer stelt Jezus geen wedervraag, zoals Hij in veel andere situaties wel doet.

Belangrijkst     “Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Recht voor zijn raap en zonder omwegen, zonder aarzeling noemt Jezus dit gebod. Een gebod dat uit Deuteronomium 6:4 en 5 komt: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” Geen woord te veel en geen woord te weinig. Deze woorden zijn magistraal. Toen ik hier verder over nadacht was ik diep onder de indruk van deze twee korte zinnen. Wat een kracht zit hierin.

Onze God     Mozes geeft deze woorden aan het volk Israël. Luister Israël. Luister, wat is het belangrijkste: de liefde voor God. Dat is het begin en het eind. De liefde voor God. En Mozes noemt die God ‘onze’ God, het gaat hier over de God van Israël. Met nadruk wil Mozes, wanneer hij over de geboden van God begint duidelijk maken dat het gaat om ‘onze’ God. Geen andere god geen buitenlandse (Egyptische) god en geen afgod. Maar Y@hovah (geschreven vorm van YHWH, met de klinkers van Adonay; dit uit eerbied voor de Heilige Naam). Deze enige God de enige levende God, de Schepper, de almachtige God, die het volk uit Egypte gered heeft. De Heer, onze God, is de enige Heer. De enige.

Helemaal     Heb de HEER uw God lief met geest, ziel en lichaam. Niets mag ongenoemd blijven. Wanneer het gaat om de liefde tot God is niets te veel. Volledig op Hem gericht zijn in liefde.  “met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht.” Niet een klein stukje, niet op halve kracht, niet een deel van mijn hart, nee God wil mij volledig met alles erop en eraan. Ik behoor Hem toe. Hij is mijn Schepper en mijn Heer. Heel mijn leven is voor Hem.

Tweede gebod     Wat een hoge woorden zijn dat. Maar ook wat een uitdaging om op die manier te leven. Met hart en ziel, verstand en kracht volledig in dienst van God. Hoe vaak denk ik niet alleen maar aan het tweede gebod. Daar gaat het toch om in het leven: heb de ‘naaste’ lief als jezelf? Dat gebod kan ik tenminste handen en voeten geven. Dan kan ik tenminste iets doen. Handen uit de mouwen en aan de slag voor mijn naaste. Maar vandaag gaat mijn aandacht naar de eerste woorden, de voornaamste: heb God lief.

Stil zijn     Juist afgelopen jaar heb ik geleerd om stil te worden bij God. In Zijn nabijheid komen. Tijd nemen om Hem op te zoeken in Woord en gebed, aan de voeten van Jezus. Ik doe dat door bewust momenten van stilte te nemen in mijn stille tijd, door een paar minuten gewoon stil te zijn, bij een enkele tekst uit de Bijbel. Ik wil God de gelegenheid geven om iets tegen mij te zeggen. Aandachtig aanwezig zijn in de aandachtige aanwezigheid van God, noemt iemand dat. Het vormt mijn geloof en denken en mijn handelen. Heel bijzonder. Probeer het maar eens uit. God is erbij. God is er voor jou.

Klaas Otter

Wandelen met Jezus 3: struikelsteen?

Wijnbouwers     Eén van de plaatsen in de Bijbel waar over de ‘struikelsteen’ gesproken wordt is in Marcus 12 waar Jezus een gelijkenis vertelt over de wijnbouwers. De wijnbouwers of pachters willen geen vrucht afstaan aan de eigenaar van de wijngaard. God is die eigenaar van de wijngaard (Israël). Hij verwacht vruchten.

Erfgenaam     De knechten uit de gelijkenis worden mishandeld, gedood en vernederd. Net als de profeten destijds. “Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.” Maar zelfs zijn eigen zoon, de erfgenaam hebben ze vermoord en zijn lichaam buiten de wijngaard gegooid.

Persoonlijk     Jezus eindigt de gelijkenis als volgt:
“Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’  Jezus weet dat de bouwers, de leiders van Israël de Bijbeltekst uit Psalm 118 heel goed kennen. Ik vind het ook zo mooi dat Hij zegt: hebben jullie dit niet gelezen? Jullie kennen de Bijbel, jullie weten wat God van je vraagt, Ik vertel niets nieuws. Je volgt elke week een kerkdienst. Maar het komt de oudsten te dicht op hun eigen huid. Komt Jezus met zijn woorden mij te dicht op de huid? Ga ik afhaken als het spannend wordt in deze tijd van lockdown, of durf ik ronduit te belijden dat Jezus mijn hoeksteen is.

Rotsvast     De tekst over de hoeksteen is een belangrijke tekst, want naast de drie evangelisten Mattheus, Marcus en Lucas zijn er veel teksten die over de hoeksteen gaan:
Psalmen 118:22      “De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.”
Jesaja 28:16       “Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen,een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.”
Handelingen 4:11 en 12      “Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Romeinen 9:33      “…waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
1 Petrus 2:6-7      “In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen.Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’”

Geheim     In het Mattheus evangelie wordt ons het geheim van deze gelijkenis onthuld: Jezus zegt tegen de oudsten van Israël: “Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.”  En in de Romeinenbrief: “Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt.”
Geen struikelsteen maar De Hoeksteen voor iedereen die gelooft:“op grond van hun geloof”. Geloof dat Jezus de enige naam op aarde is, die de mens redding biedt en je komt niet bedrogen uit. Bij Hem is het veilig, Hij is betrouwbaar. Geen struikelsteen maar een rotsvaste hoeksteen.
Klaas Otter

Wandelen met Jezus 2: ochtendritueel

Hoezo     In een schrijven van de EH dat ik door de bus kreeg stond met grote letters de tekst:  Hoezo, loof de Heer mijn ziel?     Het artikel vertelt dat tegenwoordig geen ander nieuws meer gebracht wordt dan alleen maar over het feit dat we in een nare tijd leven. Je kunt de krant er niet voor opslaan, op elke pagina hetzelfde. Niks: Loof de Heer mijn ziel. Wat is er toch met ons aan de hand?

Gods Woord     Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij kroont u met trouw en liefde.  (Psalm 103/2-4)

Vergeving      Psalm 103 intrigeert me enorm en vooral de genoemde verzen. Voor een christen zou het heel duidelijk moeten zijn: Hij vergeeft u alle schuld. De echte werkelijkheid is niet wat we zien op de tv of lezen in de krant. De echte werkelijkheid is daar waar Jezus is en waar Hij geëerd wordt. Geëerd door liefde voor God en liefde voor de naaste. De twee regels waar de hele wet mee vervuld is. Als we ons verootmoedigen en bekeren staat er zelfs al in de Psalmen: Hij vergeeft u alle schuld.

Genezing     Jezus geneest al mijn kwalen. Welke kwalen zijn we tegenwoordig mee behept? Is dat de kwaal van het eigengereid zijn? De kwaal van ik wil dat, ik wil, ik. De kwaal van het rijke westen in een tijd van neerslachtigheid en frustratie van vermoeidheid en lamlendigheid. Maar er is een oplossing die ik elke dag ervaren mag: Loof de Heer mijn ziel en God kroont ons met trouw en liefde. Dat is de weg die de Zoon van God mij wijst. Elke dag opnieuw begin ik met een wandeling met Jezus, waarin ik me volledig kan overgeven aan Zijn liefde en trouw. Vervolgens mag ik dat op mijn manier weer doorgeven aan de ander die ik die dag ontmoet. Het heeft mijn leven een verrassende wending gegeven, sinds ik dagelijks ruim de tijd neem om te beginnen met Jezus en weet je: Hij geneest me van alle kwalen.

Bron     De dag beginnen met een lofprijzing opent de weg voor God om ons te zegenen met Zijn liefde en trouw. De dag anders beginnen dan met het nieuws van nu.nl. De dag beginnen met ons open stellen voor de dingen die God voor ons heeft voorbereid. De dag beginnen met een verlangen naar echt leven. Terug naar de Bron met een hoofdletter, waar we onze geestelijke dorst kunnen lessen. De dag verloopt anders als we die beginnen met een lofprijzing aan God. Mijn dag loopt anders nu ik de Heer de ruimte geef mijn denken te beïnvloeden en me anders op te stellen en geloof op de voorgrond te zetten. Geloof dat Hij niets anders wil dan ons te kronen met trouw en liefde. Het geloof in de Heer, de Bron, die al onze schuld vergeeft, al onze kwalen geneest en ons kroont (corona) met liefde en trouw. Loof de Heer mijn ziel!

Klaas Otter

Wandelen met Jezus 1: Hoe het begon

Idee       Het idee om te schrijven in een blog is al van vijf jaar geleden. Het idee was om via de internetkanalen met eenieder die dat wenste te communiceren over het geloof. Blijkbaar was ik er toen nog niet helemaal klaar voor, om aan zo’n avontuur te beginnen. Na twee blogs was het alweer gedaan. Heeft ooit iemand ze gelezen? Ik weet het echt niet.

Goede voornemens       Maar in het nieuwe jaar van 2021 zijn ook goede voornemens bij mij aan de deur gekomen en kwam dat idee van een blog schrijven weer boven. Wat zou het mooi zijn om al die gedachten en belevenissen die ik al wandelend opdoe ook te delen met anderen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Corona       Natuurlijk speelt ook mee dat we veel thuis zitten. Zo merk ik ook dat ik veel meer tijd achter de pc doorbreng. Niet alleen voor mijn werk maar ook voor de kerk. Voor mij was het heel normaal om ’s-avonds kerkenwerk te doen, buiten de deur wel te verstaan. Heel wat avonden was ik daarmee zoet. En mijn stille moment met de Bijbel was overwegend in de ochtend. Maar tot mijn stomme verbazing lukte het me om via online vieringen en cursussen ook ’s-avonds in mijn werkkamer hele goede momenten te beleven met mijn Bijbel.

Het moet anders      In oktober kwam bij mij de gedachte op om de werkdag anders te beginnen dan ik gewend was. Na een moeizaam voorjaar, waarbij ik alleen maar thuis zat te werken en thuis zat te niksen, en thuis online dit en dat en zo maar door. Maar goed na het moeizame voorjaar alleen maar mijn werkkamer gezien te hebben moest het anders. Ik kreeg het idee heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Bewegen is de slogan. Zo gedacht zo gedaan. 15 minuten heen naar de kerk en 15 minuten terug naar huis. In die tussenliggende tijd kon ik Bijbellezen en bidden en zingen in een stille kerk.

Nieuw gebed       Toen ik eraan begon kwam me in gedachten wat ik In één van de online vieringen had geleerd. Een voor mij nieuw gebed met heel oude papieren uit de Oosters Orthodoxe kerk:

    Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.

Een soort oude/nieuwe Onze Vader. Die woorden hielpen me om me te richten op Jezus en al wandelend deze woorden uit te spreken. Het wonderlijke is dat ik daardoor ervaar dat Jezus met me optrekt ook al tijdens die 15 minuten wandeling buiten. In de stille straten van Hardinxveld. Direct uit huis begon ik hardop dit gebed uit te spreken. En daardoor kwam ik zo maar in gesprek met mezelf, met Jezus. En op de terugweg precies hetzelfde weer. Wandelend in gesprek met Jezus. Daar komt dus ook de titel voor de blog vandaan: wandelen met Jezus.

Weekbrief         Als u de weekbrief leest hebt u al kennis kunnen maken met een paar wandelingen. De eerste ging over hoe het begon en dat eindigde zo: Dit stukje schrijven komt voort uit een verlangen, om mijn enthousiasme en liefde voor Jezus en de Bijbel met jullie te delen. Vooral in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar kunnen komen voor lofprijzing en aanbidding. Laten we elkaar blijven bemoedigen met woorden van hoop. Toen Jezus zijn 3-jarige rondreis door Israël begon, waren Zijn eerste woorden: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”  Deze woorden klinken nog steeds verrassend actueel. Het goede nieuws dat Jezus gekomen is met hoop, verlossing en leven voor eenieder die gelooft dat Hij de Zoon van God is. Het koninkrijk van God is meer nabij dan ooit. De tijd is aangebroken, om meer dan ooit het goede nieuws met elkaar te delen.

Klaas Otter