Een fulltime predikant beroepen en de consequenties daarvan voor onze gemeente.

De afgelopen periode is er binnen het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad intensief gesproken over het komende beroepingswerk. Al  van meet af aan was het duidelijk dat we met de uitgangspunten die de PKN stelt aan de financiële positie van gemeenten geen toestemming zouden krijgen een predikant voor 100% in dienst te kunnen nemen.

Bij het Regionaal Centrum voor de Behandeling van Beheerszaken  (RCBB) moest er een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd, waarmee duidelijk zou zijn op wat voor basis we een predikant zouden mogen gaan benoemen. Op basis van de door ons aangeleverde cijfers zou dat 70% á 80% worden.
Toen dit naar kerkenraad en gemeente werd geventileerd, hoorden we geluiden van teleurstelling en onbegrip. “We hebben immers altijd een fulltime predikant gehad en ons toch altijd financieel kunnen bedruipen”. Helaas wordt daar  bij de beoordeling door het RCBB geen rekening mee gehouden.
Dat we nu van het RCBB toch toestemming hebben gekregen om een fulltime predikant te beroepen,  is te danken aan het genereuze aanbod van een gemeentelid om zich over een periode van vijf jaar garant te stellen voor eventuele tekorten die zouden kunnen ontstaan. De garantstelling die we hebben gekregen betreft een bedrag van €  100.000,- over een periode van vijf jaar. Dus bij een tekort zou er maximaal € 20.000,- per jaar moeten worden bijgepast.

Binnen het  College van Kerkrentmeesters zijn we van mening dat deze garantstelling niet op de schouders van één gemeentelid mag drukken. Daarom doen we een dringend beroep op u om ook een deel van deze garantstelling op u te nemen. Uiteraard mag dit voor een aanmerkelijk lager bedrag zijn. Wij denken aan een jaarlijks bedrag tussen de € 250,- en € 1000,- over een periode van vijf jaar.
Laat vooral duidelijk zijn dat het gaat over een tekort dat zou kunnen ontstaan. Als ieder gemeentelid dit voor de komende Aktie Kerkbalans in het achterhoofd houdt, zal dit slechts theorie blijken en zal er niets bijgepast moeten worden. U mag van ons als CVK verwachten dat wij zorgvuldig met het geld omgaan en derhalve zullen trachten te vermijden dat er tekorten ontstaan.
Bij de weekbrief van 20 september zat een formulier als bijlage, waarop u kunt aangeven of u bereid bent een gedeelte van de garantstelling op u te nemen en voor welk bedrag.

Gezien de wens van u als gemeente om te komen tot een fulltime benoemde predikant rekenen we er op dat u daarom ook bereid bent een deel van de financiële consequenties te dragen.
Wanneer er van de garantstelling gebruik zal worden gemaakt, zal dit gebeuren naar rato van het door u toegezegde bedrag.

Namens het college van Kerkrentmeesters, Jan van Dis, penningmeester

Reacties zijn gesloten.