Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • dinsdag 26 maart 2019 - Jeremia 10:6-7
  Niemand is als u, o HEER, u bent groot, groot is uw naam door uw kracht. Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u. -- Jeremia 10:6-7
 • maandag 25 maart 2019 - 1 Korintiers 13:12-13
  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
 • zondag 24 maart 2019 - 2 Timoteus 1:14
  Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. -- 2 Timoteus 1:14
 • zaterdag 23 maart 2019 - Jesaja 54:4-5
  Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder […]
 • vrijdag 22 maart 2019 - 1 Timoteus 6:17-19
  Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. […]
 • donderdag 21 maart 2019 - Romeinen 8:28
  En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. -- Romeinen 8:28
 • woensdag 20 maart 2019 - Hooglied 8:6-7
  Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. -- Hooglied 8:6-7
 • dinsdag 19 maart 2019 - Handelingen 4:11-12
  Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. -- Handelingen 4:11-12
 • maandag 18 maart 2019 - Lucas 4:18-19
  De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te […]
 • zondag 17 maart 2019 - Psalmen 67:2-3
  God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. -- Psalmen 67:2-3