Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • zaterdag 24 juli 2021 - Jakobus 5:16-18
  Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad […]
 • vrijdag 23 juli 2021 - Lucas 14:11
  Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. -- Lucas 14:11
 • donderdag 22 juli 2021 - 2 Samuel 22:31
  Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. -- 2 Samuel 22:31
 • woensdag 21 juli 2021 - Hebreeen 13:8
  Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! -- Hebreeen 13:8
 • dinsdag 20 juli 2021 - Johannes 15:15-17
  Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, […]
 • maandag 19 juli 2021 - Deuteronomium 1:30-31
  De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam, en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan […]
 • zondag 18 juli 2021 - Filippenzen 3:20-21
  Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. -- Filippenzen 3:20-21
 • zaterdag 17 juli 2021 - Marcus 9:35-37
  En nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar. En nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving het met Zijn armen, en zeide tot hen: Zo wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen […]
 • vrijdag 16 juli 2021 - Zacharia 8:16-17
  Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER. -- Zacharia 8:16-17
 • donderdag 15 juli 2021 - Efeziers 1:3-4
  Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. -- Efeziers 1:3-4