Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • maandag 18 oktober 2021 - Marcus 25:40
  Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Marcus 25:40
 • zondag 17 oktober 2021 - Psalmen 89:16-17
  Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. -- Psalmen 89:16-17
 • zaterdag 16 oktober 2021 - Romeinen 8:15
  U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. -- Romeinen 8:15
 • vrijdag 15 oktober 2021 - Johannes 14:15-17
  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont […]
 • donderdag 14 oktober 2021 - Jeremia 32:39-40
  Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor […]
 • woensdag 13 oktober 2021 - Openbaring 22:13
  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. -- Openbaring 22:13
 • dinsdag 12 oktober 2021 - Lucas 6:43-45
  Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens […]
 • maandag 11 oktober 2021 - Jesaja 11:1-3
  Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; […]
 • zondag 10 oktober 2021 - Openbaring 1:4-6
  Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door […]
 • zaterdag 09 oktober 2021 - Marcus 11:25
  Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. -- Marcus 11:25