Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • vrijdag 24 mei 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:23-24
  Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. -- 1 Tessalonicenzen 5:23-24
 • donderdag 23 mei 2019 - Filippenzen 4:13
  Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. -- Filippenzen 4:13
 • woensdag 22 mei 2019 - Leviticus 19:32
  Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. -- Leviticus 19:32
 • dinsdag 21 mei 2019 - Efeziers 3:20-21
  Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21
 • maandag 20 mei 2019 - Titus 2:11-13
  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- […]
 • zondag 19 mei 2019 - Hosea 14:5
  Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. -- Hosea 14:5
 • zaterdag 18 mei 2019 - Hebreeen 10:35-36
  Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. -- Hebreeen 10:35-36
 • vrijdag 17 mei 2019 - 1 Korintiers 15:20-22
  Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. -- 1 Korintiers 15:20-22
 • donderdag 16 mei 2019 - Psalmen 100:1-3
  Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. -- Psalmen 100:1-3
 • woensdag 15 mei 2019 - Romeinen 5:7-9
  Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, […]