Jaarvergadering Nederlandse Patiëntenvereniging

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam!

Datum : D.V. dinsdag 13 februari 2018
Locatie : ‘De Parel’, Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam
Aanvangstijd : 19.45 uur

Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er een presentatie gegeven worden door dhr. Gelderblom over:

“Biologische veroudering, beïnvloedbaar?!”
Ieder mens heeft te maken met ‘chronologische’ en ‘biologische’ veroudering.
Kunnen we de biologische veroudering beïnvloeden door ons gedrag (bijv. door leefstijl, voeding, beweging en rust)?

Iedereen, zowel leden als niet-leden, hartelijk welkom!(hp)

VEERTIGDAGENTIJD 2018

Op woensdag 14 februari start de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed, waarin we stil staan bij het lijden van Jezus en de zorg om onze naasten.
Net als voorgaande jaren ontvangt u van de ZWO-commissie een veertigdagentijdkalender en een spaardoosje. U zult beide eind januari/begin februari ontvangen.
Dit jaar is het thema: Onvoorwaardelijke liefde

Deze veertigdagentijd volgen wij moeders die vanuit hun onvoorwaardelijke liefde de ruggengraat van de samenleving vormen. Wij hopen dat deze vrouwen ons mogen inspireren als we de lijdensweg van Jezus gedenken. Hij die ons voorging met Zijn onvoorwaardelijke liefde. In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we dit jaar gekozen om zes projecten in hetzelfde land te ondersteunen: Oeganda

Iedere week zullen we in de weekbrief en ochtenddienst een project bij u onder de aandacht brengen. In ieder project staat het werk voor en door vrouwen in Oeganda centraal.

Hieronder al vast een overzicht van de projecten:
Week 1; Moeder zijn in Oeganda (Mothers’ Union)
Week 2; Stabiele inkomsten voor het huishouden (De kerk van Oeganda – Teddo)
Week 3; Positie van vrouwen in Oeganda (Mothers’ Union)
Week 4; Een nieuwe start (UCAA)
Week 5; Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen (Mothers’ Union)
Week 6; HIV/aids en gezondheid (Mothers’ Union)

De opbrengst van de spaardoosjes, offerblokken en collectes in deze periode gaat naar deze zes projecten.

Heeft u een smart-phone of tablet? Kerk in Actie heeft de 40 dagentijdkalender ook in een app verwerkt. Deze kunt u gratis downloaden in de app-store.
We gaan op weg naar Pasen! We laten ons inspireren door het voorbeeld van Jezus die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd!
Ps. Wilt u nu al meer weten over de projecten? Op www.kerkinactie.nl/40dagentijd kunt u ze alle zes vinden (kies voor Route 2 – Zes zondagen hetzelfde land). (wk)

Actie Kerkbalans 2018 Kerk zijn we samen

In de week van 24 tot 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
Waarom deze actie? De kerk, die we samen zijn, kost geld.
We hebben te maken met onderhoud, personeelskosten, verwarming/verlichting, pastorale en missionaire activiteiten. Dit jaar worden hal, garderobe, toiletruimten, ontmoetingsruimte en bijzalen aangepakt en opgeknapt. We hopen daarmee nog meer uitnodigend te worden en nog meer een “open kerk” te zijn. Al die kosten moeten door ons samen worden opgebracht.

De actie Kerkbalans doet een beroep op ons allen om een vrijwillige bijdrage te doen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!  (wk)

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST

Op zondag 28 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden.

Het thema dit jaar is: Zing!
In de week van 22 t/m 26 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema; over het zingen tot eer van God, als uiting van het ware geloof, het zingen in verschillende situaties, het zingen om het Evangelie door te geven.
De week wordt afgesloten met een dienst waarin het werk dat de kinderen op school gemaakt hebben te zien zal zijn.
De voorganger van de dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies-Muis.
Er is kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting Bonisa Zending.
Dit is een interkerkelijke stichting die zich door middel van diverse projecten bezig houdt met de ondersteuning van Christenen in China.
Het specifieke doel van de collecte is het kopen van Psalmboekjes.
Wilt u meer informatie over Bonisa, kijk dan op www.bonisa.nl

De commissie Kerk, School en Gezin
Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 21 t/m 27 januari:
Zondag 21 jan; Psalm 150
Maandag 22 jan; Psalm 100
Dinsdag 23 jan; Exodus 15: 1-21
Woensdag 24 jan; Psalm 23
Donderdag 25 jan; Handelingen 16: 20-25
Vrijdag 26 jan; Lukas 1: 46-56
Zaterdag 27 jan; Openbaring 15

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Ook in 2018 wordt er wereldwijd aandacht gegeven aan de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Het thema dit jaar is : ‘Recht door Zee’. Gebaseerd op Exodus 15: 1–6 en 20–21.
De uittocht uit Egypte en het verhaal van Mozes staan centraal in de liturgie die deze week van toepassing is.
Zoals gebruikelijk wordt het thema en de bijbehorende liturgie bedacht door christenen uit een bepaalde regio ergens ter wereld. Dit jaar hebben de christelijke geloofsgemeenschappen uit het Caribische gebied zich ingespannen om een mooie en zinvolle viering samen te stellen. Zij gaan op een blijde manier om met het christelijk geloof. Dit blijkt uit de samenstelling van de liturgie. Het is een goed gebruik dat er in Hardinxveld-Giessendam eveneens wordt stil gestaan bij De Week van de Eenheid in de vorm van een gezamenlijke viering.
We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze kerkdienst op zondag 21 januari a.s.
Deze samenkomst is een initiatief van de Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld, De Gereformeerde kerk (PKN) Beneden-Hardinxveld, De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam en de Rooms Katholieke gelovigen van voorheen het Vicariaat Land van Giessen en Linge.
Voorgangers zijn o.a. Ds. M.A. Spies-Muis en Ds. A. van Meteren.
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd met diverse instrumenten.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en/of thee in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Plaats van samenkomst: Gereformeerde Kerk(PKN) Beneden-Hardinxveld, Stationsstraat 20 Aanvang 18.00 uur.
Wij verwelkomen u graag op 21 januari !!  (wk)

Donatie ZWO-commissie aan Open Doors

Het leek ons als ZWO-commissie mooi om rond de feestdagen  weer een bedrag te schenken aan een goed doel. We hebben € 500,- gedoneerd aan Open Doors.
Deze stichting steunt wereldwijd christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Deze donatie was mede mogelijk dankzij uw giften, waarvoor hartelijk dank! Neem voor meer informatie over deze organisatie eens een kijkje op www.opendoors.nl.
(wk)

Heilig Avondmaalscollecte 14 januari

Nooit meer een knuffel!
Op zondag 28 januari 2018 is het Wereld Lepra Dag, daarom wil de diaconie de avondmaalscollecte van zondag 14 januari hiervoor bestemmen. ‘Onrein, onrein!’
Je zou het maar over je zelf moeten uitroepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari 2018 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen! En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u/jij zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!
Samen met kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u ook mee?
Van harte aanbevolen door uw diaconie.

Bezinning heilig Avondmaal

Als commissie Vorming, Eredienst en Toerusting hebben we een start gemaakt met een bezinning op de viering van het heilig Avondmaal. We spreken met elkaar over de praktische zaken en de manier van vieren, maar zeker ook over de betekenis van wat we noemen de Maaltijd van de Heer.

We ervaren het als zeer goede gesprekken, die we in het seizoen 2018-2019 ook gemeentebreed zouden willen voeren. De komende maanden verdiepen we ons in de manieren waarop de dat zouden kunnen doen.

Het is ons verlangen om met jong en oud te spreken over hoe, maar zeker ook wat we met het Avondmaal vieren en waarom. We hopen dat het zal leiden tot een verdieping van ons verstaan, vieren en beleven.

Volgende week is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. De komende tijd zullen we in de voorafgaande week steeds een stukje in de Weekbrief plaatsen. Het zijn fragmenten uit een notitie die prof. dr. Jan Muis [geen familie van de predikant] schreef om in de gehele PKN het gesprek over het Avondmaal op gang te brengen. In de Weekbrief vindt u een klein stukje van de paragraaf; op de website van onze gemeente wordt het geheel geplaatst, inclusief enkele vragen ter bezinning of gesprek. U kunt het lezen en overdenken, als voorbereiding ook op de viering van volgende week.

Deze keer de eerste paragraaf van de notitie waarin wordt nagegaan in welke zin het avond een ‘maaltijd van de Heer’ is.

  1. DE VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Het avondmaal is een bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis: een ‘heilig’ avondmaal. Deze bijzondere betekenis wordt helder aangeduid in één van de vroegste benamingen: ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiers 11: 20). Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus, de Levende die in zijn gemeente aanwezig is. Dat het avondmaal de Maaltijd van Jezus Christus is, komt in de viering op verschillende manieren tot uitdrukking. In het breken en ontvangen van het brood herkent de christelijke gemeente de bijzondere aanwezigheid van de Opgestane, net zoals de Emmaüsgangers dat deden kort na Pasen (Lucas 24: 30-31). Telkens wanneer wij als gemeente deze maaltijd vieren, ontvangen wij brood en wijn uit de hand van de opgestane Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons nodigt.

Tegelijk gedenkt de gemeente in de Maaltijd van de Heer hoe Jezus Christus op aarde heeft geleefd en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Jezus heeft een aards, lijfelijk leven geleefd. Toen Hij zijn leven gaf, gaf Hij zijn lichaam en zijn bloed. Hij heeft zijn leerlingen opgedragen om brood en wijn te nemen en te eten en te drinken als zijn lichaam en zijn bloed (Matteüs 26: 26-28; Marcus 2224). Paulus en Lucas berichten dat Hij hen de opdracht heeft gegeven om Hem op deze wijze te gedenken. (1 Korintiërs 11: 24-25; Lucas 22: 19-20). Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. In het ontvangen van brood en wijn nemen wij Jezus Christus zelf aan, die voor ons heeft geleefd en die voor ons is gestorven. Aan deze tafel is Jezus Christus de gave die wij ontvangen.

In de Maaltijd van de Heer verwacht de gemeente het koninkrijk van God dat Jezus Christus heeft verkondigd. Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus heeft gezegd dat Hij geen wijn meer met zijn leerlingen zou drinken ‘tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God/mijn Vader’ (Marcus 14: 24; Matteüs 26:29). Paulus wijst ook op die toekomst, wanneer hij zegt dat wij de maaltijd van de Heer vieren ‘totdat Hij komt’ (1 Korintiërs 11:26). Het komende koninkrijk van God wordt in de bijbel voorgesteld als een maaltijd. Evenals de maaltijden die Jezus met allerlei mensen heeft gehouden, wijst de Maaltijd van de Heer ons op de toekomst van Gods koninkrijk. In dit koninkrijk zullen de strijd, het onrecht en de haat die het samenleven van mensen zo vaak ontwrichten, plaatsmaken voor de vrede, de gerechtigheid en de liefde waartoe God de hemel en de aarde heeft geschapen en waarvoor Hij de mensen heeft bestemd. In de Maaltijd van de Heer zien wij vol verwachting uit naar de komst van Jezus Christus en het koninkrijk van zijn Vader en krijgen wij een voorproef van de komende vrede, gerechtigheid en liefde.

Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd. Door de genade van de Vader maakt onze vervreemding van God plaats voor een nieuwe overgave aan Hem in vertrouwen en gehoorzaamheid. Door de verlichting van de Geest herkennen en aanvaarden wij onze tafelgenoten als broeders en zusters zonder op hun maatschappelijke positie te letten. Door de liefde van de Zoon worden ons hart en onze handen geopend voor onze medemensen en medeschepselen en sluiten wij ons niet langer op in onszelf. Dit geeft een nieuwe oriëntatie aan alles wat wij in ons leven en samenleven doen en ondergaan. Het is een nieuw leven.

Vragen bij paragraaf 1

–              In Lucas 24:30 ontvangen de Emmaüsgangers brood en wijn uit handen van de Opgestane Heer. In hoeverre ontvangt de maaltijdvierende gemeente volgens u/jou brood en wijn van de Opgestane Heer? Spreekt het u/jou aan om het op deze manier te verwoorden? Zo niet, hoe zou u/jij het wel willen benoemen?

–  Van oudsher vormt de verbondenheid met Christus de kern van de Maaltijd. Hij is de Gastheer. Ervaar(t) u/je deze verbondenheid als u/je het avondmaal viert?

–  In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd u/je om de relatie met God te verdiepen?

–  In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd u/je om de relatie met elkaar te verdiepen? (jh)