Diaconie

Wat doet de diaconie?

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad, verrichten een taak in de eredienst, en hebben op grond van hun ambt een taak bij de viering van het avondmaal en bij de inzameling van de gaven. Hiernaast hebben zij een algemeen dienende taak in de gemeente.

In de praktijk betekent dit:

 • De leden van onze gemeenste in praktische zin ondersteunen waar en wanneer dit nodig is.
 • Het verlenen van bijstand en bescherming aan mensen die dat nodig hebben binnen en buiten onze kerkelijke gemeente.
 • Bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn
 • Bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping

De diaconie voert dit o.a. uit door:

 • Het geven van praktische en/of financiële bijstand aan leden van de eigen gemeente in situaties waar ondersteuning door de overheid niet toereikend is.
 • Het helpen van leden van de eigen gemeente bij het verkrijgen van steun van overheidsinstanties en ander niet-kerkelijke instellingen.
 • Het regelen van vervoer voor degenen die niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.
 • Ondersteunen van mantelzorgers.
 • Het onderhouden van contacten met de plaatselijke voedselbank.
 • Door middel van het interkerkelijk noodfonds praktische en/of financiële steun te geven aan inwoners van Hardinxveld-Giessendam in situaties waar de ondersteuning van de overheid niet toereikend is.
 • Contact houden en deelnemen aan het overleg met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die lokaal, regionaal of landelijk actief zijn.

Hiernaast is de taakgroep dienen is nauw betrokken bij de ZWO-activiteiten (Zending, Wereld-Diaconaat en Ontwikkelingsamenwerking.

U (of jij) kunt als volgt in contact komen met de diaconie:

 • het direct persoonlijk benaderen van een lid van de diaconie (zie het jaarboekje voor de namen en de telefoonnummers);
 • per e-mailbericht: dienen@pknhardinxveld.nl

Sociaal Diaconaal Noodfonds

Sociaal Diaconaal Noodfonds

In Hardinxveld-Giessendam is het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) actief, dit is een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke kerken.

Wat houdt het SDN in en voor wie is het bedoeld?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte, of werkloosheid, of langdurige arbeidsongeschiktheid de oorzaak. Dikwijls is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in.

Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de kerk.

Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten.

Maar wat als je geen lid bent van een kerk?

Voor die groep inwoners van Hardinxveld-Giessendam is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.
Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke. Ook in de ontmoetingsruimte van onze kerk zijn de folders te vinden.
Via het telefoonnummer 06-41815074 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We willen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.