Rondom de kerkdiensten

Heilig Avondmaal
– Het Heilig Avondmaal wordt in principe gevierd op de 2e zondag van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november, en op Witte Donderdag.
– De Avondmaalsviering vindt plaats in een kring en een ieder die gelooft mag deelnemen.
– De liturgie wordt via een beamer getoond.

Bediening Heilige Doop
– Aanvragen voor de bediening van de Heilige Doop kunnen gericht worden aan de predikant. Bij afwezigheid van de predikant kan dit bij de scriba of de sectieouderling. De predikant ontvangt ook graag een geboortekaartje.
– Jaarlijks zijn er 4 momenten waarop de Heilige Doop bediend wordt.
– Ter voorbereiding op de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats (over de motivatie om te dopen en over de invulling van de dienst). Hierbij is ook de sectieouderling aanwezig.
– Waar mogelijk worden meerdere kinderen tegelijk gedoopt in een dienst.
– In de jaren na de doop worden alle doopouders uitgenodigd voor 1 of 2 avonden per jaar over geloofsopvoeding..

Huwelijksbevestiging
– Aanvragen voor de huwelijksbevestiging zo vroeg mogelijk indienen bij de predikant of sectieouderling.
– Het verdient aanbeveling als tijdstip voor de huwelijksbevestiging de avonduren te kiezen, zodat dan meer gemeenteleden de trouwdienst kunnen bijwonen.
– Ter bestrijding van de onkosten wordt een bijdrage van €150,00 gevraagd aan het bruidspaar.
Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd.

Belijdenis doen
– Jaarlijks worden er avonden georganiseerd door de predikant rondom geloven en het doen van belijdenis. Ieder die hier belangstelling voor heeft, kan zich hier voor aanmelden.
– Rond Pasen is er een eredienst waarin degenen die dat willen, belijdenis doen van hun geloof.