Diaconie

De kerkelijke gemeente heeft een zorgplicht voor de leden van de eigen gemeente, voor de mensen in haar omgeving en voor mensen elders in de wereld. Binnen de gemeente is het organiseren van die zorgplicht in het bijzonder opgedragen aan het College van Diakenen
(de diaconie).

De zorgplicht van de gemeente heeft onder meer betrekking op:

 • het elkaar in praktische zin ondersteunen wanneer dat nodig is;
 • het verlenen van bijstand en het geven van verzorging en bescherming aan hen die dat      nodig hebben binnen de eigen gemeente en daarbuiten;
 • het signaleren van knelsituaties in de samenleving;
 • het bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn;
 • het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Het signaleren van de noodzaak van zorg, knelpunten enz. is een taak van de gehele gemeente en in het bijzonder van de diakenen, ouderlingen en pastorale medewerkers.

 

De diaconie geeft daaraan praktische uitvoering door onder meer:

 • het verlenen van financiële bijstand aan leden van de eigen gemeente, in die situaties dat de ondersteuning door de overheid niet meer toereikend is;
 • het via het Sociaal Diaconaal Noodfonds verlenen van financiële bijstand aan inwoners van Hardinxveld-Giessendam die geen lid zijn van een kerkgenootschap, in die situaties dat de ondersteuning door de overheid niet meer toereikend is;
 • het helpen van de leden van de eigen gemeente bij het verkrijgen van steun van overheidsinstanties en andere niet kerkelijke instanties;
 • het verlenen van praktische ondersteuning van leden van de eigen gemeente indien die ondersteuning niet anderszins geregeld kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning in perioden van ziekte, het uitvoeren van eenvoudige klusjes bij hen die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn enz.;
 • het organiseren van vervoer naar de kerk voor degenen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerkdiensten te komen;
 • het organiseren van sociale activiteiten voor de senioren van de gemeente, zoals het organiseren van lezingen, het jaarlijks organiseren van een dagtocht en het verzorgen van een kerstmiddag met broodmaaltijd;
 • het geven van aandacht aan (jeugdige) mantelzorgers;
 • het onderhouden van contacten met de plaatselijke Voedselbank;
 • het deelnemen in het bestuur van de Instelling Coördinerend Ouderwerk (IGO);
 • het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die plaatselijk, regionaal of landelijk actief zijn.

De diaconie is verder betrokken bij de ZWO-activiteiten van de eigen gemeente.

U (of jij) kunt als volgt in contact komen met de diaconie:

 • het direct persoonlijk benaderen van een lid van de diaconie (zie het jaarboekje voor de namen en de telefoonnummers);
 • per e-mailbericht: diaconie@pknhardinxveld.nl

Sociaal Diaconaal Noodfonds
Sinds enkele jaren is het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) actief in Hardinxveld-Giessendam. Het SDN is een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke kerken. Wat houdt het SDN in en voor wie is het bedoeld?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte, of werkloosheid, of langdurige arbeidsongeschiktheid de oorzaak. Dikwijls is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep inwoners van Hardinxveld-Giessendam is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.
Wat hebt u, als kerklid, daar mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke. Ook in de ontmoetingsruimte van onze kerk zijn de folders te vinden.
Via het telefoonnummer 06-41815074 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.
———————————————————————————————————————–